Διερεύνηση των αιματολογικών παραμέτρων σε υγιείς αίγες Ελληνικών εκτροφών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Διερεύνηση των αιματολογικών παραμέτρων σε υγιείς αίγες Ελληνικών εκτροφών

Αρσενόπουλος, Κωνσταντίνος Βησσαρίων

Κύριος στόχος της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση των αιματολογικών παραμέτρων σε κλινικά υγιείς αίγες ελληνικών εκτροφών κάτω από ημιεντατικές συνθήκες εκτροφής. Αρχικά, μελετήθηκε η επίδραση της ηλικίας και του αναπαραγωγικού σταδίου στις αιματολογικές παραμέτρους της γενικής εξέτασης του αίματος. Έπειτα, έγινε προσπάθεια συσχέτισή τους με τα γαστρεντερικά νηματώδη. Για το λόγο αυτό, καταμετρήθηκε ο αριθμός των αυγών των στρογγυλοειδών παρασίτων στην παρασιτολογική (ποσοτική) εξέταση των κοπράνων. Συνολικά, στη παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 170 κλινικά υγιείς αίγες γαλακτοπαραγωγών φυλών που προέρχονταν από 11 εκτροφές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Για τη μελέτη της επίδρασης των νηματωδών της πεπτικής οδού, τα ζώα ταξινομήθηκαν σε 2 ομάδες. Η Ομάδα Α περιελάμβανε ζώα, τα οποία είχαν λιγότερα από 300 αυγά/g κοπράνων ενώ η Ομάδα Β περιελάμβανε ζώα, τα οποία είχαν περισσότερα από 300 αυγά/g κοπράνων. Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση της ηλικίας, τα ζώα (≤300 αυγά/g κοπράνων) ταξινομήθηκαν σε 3 ομάδες. Η Ομάδα Γ περιελάμβανε ερίφια 3-6 μηνών, η Ομάδα Δ ενήλικες αίγες σε γαλακτοπαραγωγή κάτω των 3 ετών ενώ η Ομάδα Ε ενήλικες αίγες σε γαλακτοπαραγωγή άνω των 3 ετών. Για την μελέτη της επίδρασης του αναπαραγωγικού σταδίου, οι αίγες (≤300 αυγά/g κοπράνων) χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Η Ομάδα ΣΤ περιελάμβανε έγκυες αίγες ενώ η Ομάδα Ζ αίγες σε γαλακτοπαραγωγή. Σε όλα τα δείγματα προσδιορίστηκαν ο αριθμός των ερυθρών αιμοσφαιρίων, η αιμοσφαιρίνη, ο αιματοκρίτης, ο μέσος όγκος των ερυθρών αιμοσφαιρίων, η μέση περιεκτικότητα της αιμοσφαιρίνης, η μέση συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης, το εύρος κατανομής των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων, τα αιμοπετάλια, ο μέσος όγκος αιμοπεταλίων και τέλος, τα ολικά στερεά. Παράλληλα, μελετήθηκε ο λευκοκυτταρικός τύπος σε κάθε ένα δείγμα χωριστά. Η ηλικία επηρέασε τον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, το μέσο όγκο ερυθρών, τη μέση περιεκτικότητα της αιμοσφαιρίνης, το εύρος κατανομής ερυθρών, τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων και ειδικότερα τα λεμφοκύτταρα και τα βασεόφιλα, τον αριθμό των αιμοπεταλίων, το μέσο όγκο των αιμοπεταλίων και τα ολικά στερεά. Οι υπόλοιπες παράμετροι δηλαδή η αιμοσφαιρίνη, ο αιματοκρίτης, η μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης, τα ουδετερόφιλα, τα εωσινόφιλα και τα μονοκύτταρα παρέμειναν ανεπηρέαστες. Το στάδιο της αναπαραγωγής επηρέασε σημαντικά μόνο τις τιμές των εωσινόφιλων ενώ στις υπόλοιπες παραμέτρους δε σημειώθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Το παρασιτικό φορτίο επηρέασε τον αριθμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, την αιμοσφαιρίνη, τον αιματοκρίτη, το μέσο όγκο των ερυθρών, τη μέση περιεκτικότητα της αιμοσφαιρίνης, τον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων, τα ουδετερόφιλα, τα βασεόφιλα, τον αριθμό των αιμοπεταλίων και τα ολικά στερεά ενώ η μέση συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης, το εύρος κατανομής των ερυθρών, τα λεμφοκύτταρα, τα μονοκύτταρα, τα εωσινόφιλα και ο μέσος όγκος των αιμοπεταλίων παρέμειναν ανεπηρέαστα. Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση των παρασίτων στοιχείων του γένους Eimeria spp. καθώς και των πνευμονικών νηματωδών στο αιματολογικό προφίλ των αιγών.
The main aim of this study was to evaluate the hematological parameters in clinically healthy goats of Greek farms, reared under semi-intensive conditions. Firstly, the effects of age and reproductive stage of the animals were evaluated on the values of these parameters. Secondly, the influence of the gastrointestinal nematodes was evaluated according to the number of Strongyle eggs, from the parasitological examination of the fecal samples. In total, 170 clinically healthy goats of dairy breeds from Central Macedonia and Thessaly were used in this study. For the determination of the effect of gastrointestinal nematodes, animals were assigned in two groups. Group A included goats with parasitic burden under 300 eggs/g of fecal samples and Group B, animals over this limit. For the determination of the effect of age, animals (≤300 eggs/g of fecal samples) were assigned in three groups. Group C consisted of kids 3-6 months old, group D of adult goats in lactation under 3 years old and Group E of adult goats in lactation over three years old. For the evaluation of the reproductive stage, goats (≤300 eggs/g of fecal samples) were assigned in two groups. Group F included pregnant animals and Group G, goats in lactation. Hematological parameters were determined in all the examined samples with an automated hematological analyzer. Age influenced red blood cell count, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, red cell distribution width, white blood cells, lymphocytes, basophils, platelets count, mean platelet volume and finally, total solids. The rest of the parameters remained uninfluenced. Only eosinophils count was significantly affected by the reproductive stage. Parasitic burden influenced red blood cells count, hemoglobin, hematocrit, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, white blood cells count, neutrophils, basophils, platelets count and total solids while mean corpuscular hemoglobin concentration, red cell distribution width, lymphocytes, monocytes, eosinophils and mean platelet volume remained uninfluenced. Finally, the effect of parasites Eimeria spp. and pneumonic nematodes were evaluated on the hematological profile.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

αιματολογικές παράμετροι
αναπαραγωγικό στάδιο
reproductive stage
γαστρεντερικά νηματώδη
goat-age
hematological parameters
gastrointestinal nematodes
αίγα-ηλικία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-03T11:36:45Z
2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)