Βυζαντινά εγκώμια για τον άγιο Εύπλο

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Βυζαντινά εγκώμια για τον άγιο Εύπλο

Χαρταβέλλα, Ελισσάβετ Θεόδωρου

Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη και η κριτική έκδοση δύο εγκωμίων της Παλαιολόγειας εποχής για τον άγιο Εύπλο, γραμμένα από τον Κωνσταντίνο Ακροπολίτη και τον Ιωάννη Ασκανδάλη. Η εργασία χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι εισαγωγικό και αφορά στην αγιολογία της Παλαιολόγειας εποχής και στην αγιολογική παράδοση για τον άγιο Εύπλο. Τα επόμενα δύο μέρη περιλαμβάνουν την κριτική έκδοση των εγκωμίων. Αποτελούνται από μια εισαγωγή, στην οποία παρουσιάζεται ο συγγραφέας και εξετάζονται το χειρόγραφο, η δομή, η γλώσσα και το ύφος, αλλά και ο καταληκτήριος ρυθμός των εγκωμίων. Στη συνέχεια ακολουθεί η κριτική έκδοση, η περίληψη και τα σχόλια.
The purpose of this master thesis is the study and the critical edition of two encomia on St. Euplos written at the Palaiologan era by Constantine Akropolites and Ioannes Askandales. The thesis is divided into three parts. The first part discusses the Hagiography of the Palaiologan era and the hagiographical dossier of St. Euplos. The second and third parts consist of an introduction to the edited texts examining the manuscript, the structure, the language, the style and the prose rhythm of the encomia. This is followed by the critical edition, summary and commentary.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Euplos
Askandales
Εύπλος
Ασκανδάλης
Akropolites
Ακροπολίτης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2014
2016-10-03T11:57:10Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)