Ανάπτυξη αυτόματης μεθόδου για τον προσδιορισμό του μολύβδου σε φυσικά νερά και βιολογικά δείγματα με την τεχνική της On line εκχύλισης στεράς φάσης σε συνδυασμό με τη φασματομετρία ατομικής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Ανάπτυξη αυτόματης μεθόδου για τον προσδιορισμό του μολύβδου σε φυσικά νερά και βιολογικά δείγματα με την τεχνική της On line εκχύλισης στεράς φάσης σε συνδυασμό με τη φασματομετρία ατομικής

Κοτζαμανίδου, Αλεξάνδρα Γερασίμου

An automatic flow injection (FI) solid phase extraction system (SPE) coupled to flame atomic absorption spectrometry (FAAS) has been developed for trace amount of lead determination in natural waters and biological samples using Nobias-chelate PA1 chelating resin as sorbent material packed in a minicolumn. This resin has both the EDTriA and IDA functional groups, making it an excellent chelator of the lead. The generated complex was eluted by HNO3 and introduced directly into the nebulizer via a flow compensation unit. All the main factors such as pH, loading flow rate and elution flow rate, preconcentration time and interfering ions were studied in detail for a quantitative preconcentration and determination of lead. The proposed method, FI-SPE-FAAS, showed a high tolerance to the commonly matrix elements in environmental waters and biological samples and it was successfully applied for lead determination in natural samples and biological fluids.
Ο μόλυβδος ανήκει στα βαρέα μέταλλα και ο προσδιορισμός του κρίνεται συχνά αναγκαίος κατά την ανάλυση περιβαλλοντικών και βιολογικών δειγμάτων, λόγω της τοξικότητάς του. Για τον προσδιορισμό του μολύβδου σε ανάλογα δείγματα, απαιτούνται αναλυτικές τεχνικές υψηλής εκλεκτικότητας και χαμηλών ορίων ανίχνευσης λόγω της μικρής συγκέντρωσής του. Στην παρούσα μελέτη συνδυάστηκε η on-line τεχνική προσυγκέντρωσης με εκχύλιση στερεάς φάσης (SPE), με τη φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με φλόγα (FAAS) χρησιμοποιώντας μικροστήλη πληρωμένη με το προσροφητικό υλικό Nobias-chelate PA1 για τον προσδιορισμό του μολύβδου. Η ρητίνη Nobias-chelate PA1, η οποία μελετήθηκε αποτελείται από υδρόφιλο μεθακρυλικό πολυμερές το οποίο περιέχει δύο χαρακτηριστικές ομάδες, EDTriA (αιθυλενοδιαμινοτριοξικό οξύ) και IDA (ιμινοδιοξικό οξύ). Τα ιόντα των μετάλλων, κατά το στάδιο της έκλουσης, συγκρατούνται στην επιφάνεια της ρητίνης σχηματίζοντας χηλικά σύμπλοκα. Στη συνέχεια γίνεται η έκλουση των ιόντων με διάλυμα νιτρικού οξέος και on-line εισαγωγή του εκλούσματος στο θάλαμο νεφοποίησης, για ποσοτικοποίηση με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης φλόγας. Η αυτόματη μέθοδος προσδιορισμού του μολύβδου που αναπτύχθηκε είναι απλή, οικονομική, ευαίσθητη και παρουσιάζει καλά αναλυτικά χαρακτηριστικά απόδοσης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Aυτοματοποίηση
Automation
Ανάλυση με έγχυση σε ροή
Flow injection

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2014
2016-10-03T12:08:46Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)