Η Επίδραση των Αντιλήψεων των Γονέων για την Φυσική Αγωγή και την Φυσική Δραστηριότητα στην Υποστήριξη της Άσκησης των Παιδιών τους

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η Επίδραση των Αντιλήψεων των Γονέων για την Φυσική Αγωγή και την Φυσική Δραστηριότητα στην Υποστήριξη της Άσκησης των Παιδιών τους

Παπίστας, Φώτιος Ανδρέα

Την τελευταία δεκαετία μελέτες έχουν αναδείξει τη σημαντικότητα του ρόλου των γονέων στη διαμόρφωση συμπεριφορών φυσικής δραστηριότητας (Φ.Δ.) των τέκνων τους. Ωστόσο απουσιάζουν παρόμοιες μελέτες στην πατρίδα μας, καθώς και στη σύνδεση των αντιλήψεων των γονέων με το μάθημα της φυσικής αγωγής (Φ.Α.). Με τη σκέψη αυτή σχεδιάσθηκε η παρούσα μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 221 Γονείς μαθητών Γυμνασίου με Μ.Ο. Ηλικίας = 44.6 (Τ.Α. = 5.06) από 5 ημιαστικές περιοχές της Ελλάδας. Για την ποσοτικοποίηση του επιπέδου φυσικής δραστηριότητας των γονέων και των τέκνων τους, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Godin και Shephard (1985). Για την εκτίμηση των επιμέρους στόχων της φυσικής αγωγής, όπως αυτοί αναφέρονται στο (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Β΄, αρ. φύλου 304/13-03-03), διατυπώθηκαν εννέα (9) ερωτήματα. Για την εκτίμηση της σημασίας της φυσικής δραστηριότητας των τέκνων, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Martinent και συν. (2013), ενώ για την εκτίμηση της σημασίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των Murcia και συν. (2009). Για την εκτίμηση της γονικής υποστήριξης (Γ.Υ.) για φυσική δραστηριότητα χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα του Trost και συν. (2003). Τέλος, καταγράφηκαν και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι : I) ο γνωστικός στόχος της φυσικής αγωγής, διαμορφώνει ξεκάθαρα τις αντιλήψεις των γονέων για το μάθημα της φυσικής αγωγής αλλά και της φυσικής δραστηριότητας εκτός σχολείου, ΙΙ) η σημασία που αποδίδεται από τους γονείς στη φυσική δραστηριότητα καθορίζει και την παροχή γονικής υποστήριξης για άθληση των τέκνων τους, III) η φυσική δραστηριότητα του γονέα επιδρά στη φυσική δραστηριότητα του τέκνου. Συμπερασματικά, η παρούσα μελέτη προσφέρει ένα νέο διευρυμένο πλαίσιο, που περιλαμβάνει τις αντιλήψεις των γονέων για το μάθημα της φυσικής αγωγής, αλλά και τη φυσική δραστηριότητα εκτός σχολείου, και αναδεικνύουν ερμηνείες που συζητιούνται στο πλαίσιο των θεωρητικών απόψεων που έχουν διατυπωθεί για το ρόλο των γονέων στην άσκηση των τέκνων τους.
A number of studies over the last decade have highlighted the importance of the parents' role in forming the children's behavior in relation to physical activity (PA). There haven't been any similar studies in Greece; and at international level there has been a lack of evidence examining the link between parental attitudes and physical education (PE). The participants were 221 parents of high school age children (Average Age: 44,6, S.D. = 5,06) from 5 Greek suburban cities. Participants completed a battery of questionnaires including Godin and Shephard’s scale (1985) measuring parents’ and children’ physical activity level, perceived importance of physical education lessons’ goals via 9 questions reflecting the aims of the lesson according to the national curriculum, perceived importance of the children’s physical activity via Martinent et al.’s (2013) scale, perceived importance of the PE subject via the Murcia et al.’s (2009) and parental support towards physical activity via Trost et al.’s (2003) scale. In addition, parents’ gender, occupation, educational level, age, transport to sports venues and the children's gender and school year were also recorded. The results showed that: I) the perceived importance of PE goals affect parental attitudes for both physical education and physical activity outside school II) the importance assigned by the parent on physical activity affects the support they provide for their children's physical activity III) parents physical activity affects the level of child’s physical activity. In conclusion the present study offers some new insights about the association of parents’ attitudes about physical education lesson and physical activity outside school. The study’s findings are discussed in relation the theoretical approaches on parental support of children’s level of physical activity.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αντιλήψεις Γονέων
Γονική Υποστήριξη
Φυσική Δραστηριότητα
Parental Support
Physical Activity

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-01-01
2016-10-04T05:52:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)