Από το σχέδιο διδασκαλίας στο σενάριο διδασκαλίας με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μία πρόταση εφαρμογής στα Θρησκευτικά της Ε΄ Δημοτικού.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Από το σχέδιο διδασκαλίας στο σενάριο διδασκαλίας με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Μία πρόταση εφαρμογής στα Θρησκευτικά της Ε΄ Δημοτικού.

Κουκίδου, Αναστασία Ιωάννη

Η συνεχής αύξηση της ψηφιακής πληροφορίας και η ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση ωθούν στην κριτική επανεξέταση των τάσεων, των θεωριών και των πρακτικών αγωγής των μαθητών. Η επιταγή για παροχή αναβαθμισμένης εκπαίδευσης είναι περισσότερο από ποτέ εμφανής, καθώς αναμένεται οι μαθητές να προετοιμαστούν κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στην Κοινωνία της Γνώσης. Το επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση προτείνει στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης την αξιοποίηση του σεναρίου ως έναν από τους τρόπους διδασκαλίας για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ, που ως εκ τούτου ορίζονται ως μαθησιακό – γνωστικό εργαλείο, στη διδακτική διαδικασία. H παρούσα μεταπτυχιακή εργασία προβαίνει στον ορισμό και στην σύγκριση των δύο τρόπων οργάνωσης διδασκαλίας (σχέδιο διδασκαλίας, σενάριο διδασκαλίας). Επιχειρεί τη διερεύνηση της έννοιας του σεναρίου στα ελληνικά προγράμματα σπουδών για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, και προτείνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου με ενσωμάτωση των ΤΠΕ για το μάθημα των Θρησκευτικών της Ε΄ Δημοτικού. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο παιδαγωγικό υπόβαθρο του εκπαιδευτικού σεναρίου, που παρουσιάζεται ως πρόταση εφαρμογής για δύο κεφάλαια του ΜτΘ της Ε΄ Δημοτικού. Ως εκ τούτου παρουσιάζονται οι επικρατέστερες θεωρίες μάθησης και γίνεται προσπάθεια σύνδεσης των χαρακτηριστικών τους με συγκεκριμένες πτυχές του σεναρίου. Εν τέλει, η ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού σεναρίου στη διδακτική πράξη δεν προτείνεται ως εκείνη η «ιδανική συνταγή» έναντι του σχεδίου διδασκαλίας, αλλά οφείλει να έχει θετική επίδραση τόσο απέναντι στον/στην εκπαιδευτικό όσο και απέναντι στους μαθητές/-τριες και όχι να δρα επιβαρυντικά απέναντι σε αυτόν/-ήν και στο σύνολο της σχολικής τάξης.
The continuous increase of digital information and the integration of Information and Communications Technology (ICT) in education lead to critical review of trends, theories and practices of education. The requirement to provide upgraded education is more evident than ever, as students are expected to be prepared during compulsory education for their participation in the Knowledge Society. National curriculum for Primary Education proposes in the framework of the holistic approach to realize ‘scenario’ as one of the teaching methods for the integration of ICT, which is therefore defined as learning - cognitive tool in the teaching process. This thesis focuses on the definition and the comparison of the two forms of planning of teaching (lesson plan, educational scenario). It is also attempts to explore the notion of ‘scenario’ in Greek national curricula for Primary Education, and it proposes the design and implementation of educational scenario with integration of ICT in the subject of Religious Education (RE) of Fifth Grade. Furthermore, there is a reference to educational background of scenario, which is presented as proposal for implementing at two certain book chapters of RE of Fifth grade. Therefore, the dominant learning theories are presented and an attempt is made to link them with specific aspects of the scenario. In conclusion, the implementation of the educational scenario into the teaching practice is not recommended as that "perfect recipe" against lesson plan, but it should have a positive impact to both the teacher and pupils and not to act aggravating against him/her and the whole classroom.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αναλυτικά Προγράμματα
Educational Scenario
Learning Theories
Θεωρίες Μάθησης
Curriculum
Εκπαιδευτικό Σενάριο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-01-01
2016-10-04T06:12:23Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)