H Επίδραση του υπογείου νερού στην ευστάθεια θέσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
H Επίδραση του υπογείου νερού στην ευστάθεια θέσεων του Μετρό Θεσσαλονίκης

Πέππας, Ευάγγελος Χρήστου

Στα υπόγεια έργα σε αστικό περιβάλλον εκπονούνται ειδικές μελέτες με σκοπό τον έλεγχο της συμπεριφοράς του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι όποιες πιθανότητες αστοχιών ή και ανεπιθύμητων παραμορφώσεων που προέρχονται από τη διατάραξη του, εξαιτίας της κατασκευής του έργου. Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα είναι το αναμενόμενο και η επιρροή των εργασιών στον υδροφόρο ορίζοντα επομένως και στην επιφάνεια είναι μηδαμινή. ‘Ομως σε πολλά σημεία δημιουργούνται μη αναμενόμενες απρόβλεπτες καταστάσεις (ταπεινώσεις, ανυψώσεις, συνάντηση σχηματισμών υπό πίεση κλπ,) που επιφέρουν διαφοροποιήσεις στον υδροφόρο ορίζοντα. Αυτό οφείλεται είτε στις ειδικές γεωλογικές–υδρογεωλογικές συνθήκες που αναμένονται, είτε στην κατασκευή τοπικά με συμβατικές μεθόδους φρέατων , συνδετήριων σηράγγων κλπ, είτε τέλος στη δυσκολία που εμπεριέχει η πλήρης διερεύνηση όλων των προβλημάτων σε ένα έργο τέτοιας μεγάλης κλίμακας. Οι αλλαγές αυτές δυσκολεύουν έτσι την κατασκευή του έργου και τελικά εμφανίζονται ανεπιθύμητες παραμορφώσεις στο έδαφος και πιθανόν στο αστικό δομημένο περιβάλλον (συγκλίσεις καθιζήσεις), οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν πλέον κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Τέτοια προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής του Μετρό Θεσσαλονίκης και αναλύθηκαν στην παρούσα διατριβή ειδίκευσης είναι τα εξής: - Ανεπιθύμητες καθιζήσεις παραμορφώσεις εξαιτίας της στερεοποίησης των επιφανειακών στρωμάτων από την πτώση στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα - Aνεπιθύμητες καθιζήσεις παραμορφώσεις εξαιτίας της ανόδου της στάθμης του υδροφόρου ορίζοντα και της υποβάθμισης των γεωτεχνικών παραμέτρων των χαλαρών εδαφών στη νέα κατάσταση διαβροχής - Προβλήματα κατά την εκσκαφή και την κατασκευή των διαφραγματικών τοίχων και των μικροπασσάλων θεμελίωσης εξαιτίας της υπό πίεση υδροφορίας και του φαινομένου του αρτεσιανισμού.
In urban area’s underground works, specific studies are being conducted to control the behavior of underground water level in order to minimize any chance of failure or/and undesired deformations resulting from the disturbance due to the procedures of the construction. Overall the result is expected and the influence of works in the water level and therefore the surface is minimal. But in many places unexpected contingencies are created that cause variations in the aquifer (increases or decreases in the water level elevation, formations under pressure, etc.). This is due either to the expected specific geological and hydrogeological conditions, either in the constructing locally by conventional methods shafts, connecting tunnels etc., or finally due to the difficulties in fully exploring all the problems in a project of such scale. These variations cause difficulties in the construction of the project and eventually the appearance of undesirable deformations on the ground and possibly on the surrounding buildings (convergences, settlements), which must be addressed during the construction phase. Such problems that arose during the construction of the Thessaloniki Metro are: - Solidification of the surface layers because of the decrease of the water table elevation. - Undesirable settlements-deformations due to the rise of the water table - Problems during the excavation and construction of diaphragm walls and micro piles under high pressure conditions.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

water-stability
metro
μετρό
νερό-ευστάθεια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-01-01
2016-10-04T06:33:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.