Ο εικονογραφικός κύκλος των Παθών του Χριστού, στους ναούς της Μακεδονίας κατά την Παλαιολόγεια περίοδο.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ο εικονογραφικός κύκλος των Παθών του Χριστού, στους ναούς της Μακεδονίας κατά την Παλαιολόγεια περίοδο.

Κατσαβέλης, Δημήτριος Κωνσταντίνου

The aim of the present survey was the study of the iconographic cycle of the Holy Passion as it was preserved in the churches of Makedonia (Greece) during the Paleologean ages of 1261- 1453. Into the main body there are general clues about the Holy Passion and the painters of the murals, while in another chapter there is a synopsis about the monumental buildings that someone can see these frescoes. Moreover, a detailed description of the painted scenes leads to a comparison between their differences and the whole study ends with an annex that includes photographs of murals that in general bibliography were either missing or if present, were taken before the suitable maintenance of competent authorities.
Σκοπός της εργασίας ήταν η μελέτη του εικονογραφικού κύκλου των Παθών του Χριστού σε ναούς της Μακεδονίας κατά την Παλαιολόγεια περίοδο. Παρατίθενται γενικά στοιχεία περί του Ιερού Πάθους και των δημιουργών των τοιχογραφιών, ενώ στην συνέχεια ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή των μνημείων που φιλοξενούν τον εικονογραφικό κύκλο. Το σώμα κειμένου συνεχίζεται με λεπτομερή περιγραφή και ανάλυση των σκηνών του κύκλου, προσθέτοντας όπου απαιτείται συγκρίσεις περί των σπαραγμάτων. Τέλος περιλαμβάνεται ένα παράρτημα με φωτογραφίες για τις συνθέσεις όπου στην βιβλιογραφία η απεικόνισή τους ήταν ελλιπής ή προγενέστερη της συντήρησής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ναοί Μακεδονίας
Πάθος
Holy Passion
Παλαιολόγοι
Paleologean dynasty
Makedonia

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-01-01
2016-10-04T08:18:01Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)