Συντήρηση φασολιών με συνδυασμό τροποποιημένων ατμοσφαιρών και αιθέριων ελαίων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Συντήρηση φασολιών με συνδυασμό τροποποιημένων ατμοσφαιρών και αιθέριων ελαίων.

Λαλοπούλου, Ελένη Φιλίππου

Ο βρούχος του φασολιού, Acanthoscelides obtectus, αποτελεί το κύριο παρασιτικό έντομο του κοινού φασολιού (Phaseolus vulgaris). Καθώς ο αριθμός των συνθετικών εντομοκτόνων έχει περιορισθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται συνεχώς η ανάγκη για ασφαλείς εναλλακτικές. Σκοπός της παρούσας διατριβής ήταν να βρεθεί μία νέα αποτελεσματική μέθοδος ελέγχου του βρούχου του φασολιού, η οποία όμως θα διατηρεί αναλλοίωτα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στην προσπάθεια αυτή, αναπτύχθηκε μία μέθοδος η οποία βασίσθηκε στη συνεργιστική δράση τροποποιημένης ατμόσφαιρας και αιθέριων ελαίων. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν δύο διαφορετικές συνθήκες τροποποιημένης ατμόσφαιρας (10% CO2, 2% O2, 88% N2 και 100% Ν2), πέντε αιθέρια έλαια-μονοτερπενοειδή (δενδρολίβανο, έλαιο λεμονιού, σινεόλη, λιναλοόλη και λιμονένιο), σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις (2 και 18 μL/L αέρα), καθώς και ο συνδυασμός τροποποιημένης ατμόσφαιρας και αιθέριου ελαίου-μονοτερπενοειδούς. Ακολούθησε έλεγχος της επίδρασης των παραπάνω συνθηκών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (υγρασία, περιεκτικότητα σε φαινολικές ενώσεις, χρώμα, ρυθμός ενυδάτωσης και χρόνος βρασμού). Η εφαρμογή τροποποιημένης ατμόσφαιρας στη συσκευασία βρέθηκε να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Η ατμόσφαιρα 100% Ν2 επέφερε ολικό έλεγχο των βρούχων από τις 6 ώρες εφαρμογής της. Η ήπια τροποποιημένη ατμόσφαιρα με 10% CO2, 2% O2 και 88% N2 προκάλεσε ολική θνησιμότητα στις 48 ώρες. Όταν η τροποποιημένη αυτή ατμόσφαιρα εφαρμόστηκε σε συνδυασμό με αιθέρια έλαια ή μονοτερπενοειδή, επιτεύχθηκε ολικός έλεγχος σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα (24 ώρες). Επιπρόσθετα, η συγκέντρωση του ελαίου όταν αυτό εφαρμόζονταν παρουσία τροποποιημένης ατμόσφαιρας δεν επιδρούσε στατιστικά σημαντικά, γεγονός που σημαίνει ότι σε περιβάλλον τροποποιημένης ατμόσφαιρας μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και η μικρότερη συγκέντρωση ελαίου (2 μL/L αέρα) και να παρουσιάσει την ίδια αποτελεσματικότητα με αυτή της μεγαλύτερης συγκέντρωσης (18 μL/L αέρα). Επομένως, η συνδυαστική εφαρμογή ενός μονοτερπενοειδούς με μια ήπια τροποποιημένη ατμόσφαιρα μπορεί να αποτελέσει μια φυσική εναλλακτική στα συνηθισμένα εντομοκτόνα, καθώς και μια οικονομική μέθοδο που μπορεί να εφαρμοστεί στη συσκευασία για τον έλεγχο των εντόμων που έχουν απομείνει και τη διατήρηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των φασολιών.
The bean bruchid, Acanthoscelides obtectus, is one of the most damaging insect pests of common bean (Phaseolus vulgaris). Lately, the number of synthetic insecticides is being restricted and consequently there is an urgent need for safe and environmentally friendly alternatives. The aim of this work was to investigate a new method of bean bruchid control, which will also be effective in the preservation of the bean quality characteristics. As a result, a method based on the combination of modified atmospheres and essential oils was developed. Two different modified atmosphere conditions (10% CO2, 2% O2, 88% N2 and 100% Ν2), 5 essential oils-monoterpenoids (rosemary, lemon oil, cineol, linalool, limonene) in two different concentrations (2 and 18 μL/L air), as well as the combination of modified atmospheres and essential oils-monoterpenoids were evaluated against the bean bruchid. Furthermore, the effect of the above conditions on the quality characteristics of beans (moisture content, phenolic constituents, color, hydration rate and cooking time) was examined. The application of modified atmospheres in packaging was proved to be significantly effective. The 100% N2 atmosphere resulted in total control of bruchids after 6 hours of application. The mild modified atmosphere of 10% CO2, 2% O2 and 88% N2 resulted in total control at 48 hours. When this modified atmosphere was combined with essential oils, less time was required for total bruchid control (24 hours). Furthermore, mortality of insects was not affected by the concentration of the essential oil when this was applied in combination with modified atmospheres. Thus, the essential oil could be used in a low concentration, presenting the same effectiveness as if a high concentration was applied. These results indicate that the combined application of a monoterpenoid and a mild modified atmosphere could be a natural alternative to insecticides. Additionally, this combination could be applied in the package, for the residual pest control as well as the preservation of the bean quality characteristics.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

αιθέρια έλαια
bean bruchid
βρούχος φασολιού
beans
essential oils
φασόλια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-01-01
2016-10-04T09:05:25Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.