Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού (ΕΔΔΛ) ως ενωσιακό ασφαλιστικό μέτρο κατά τον Καν. (ΕΕ) 655/2014

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού (ΕΔΔΛ) ως ενωσιακό ασφαλιστικό μέτρο κατά τον Καν. (ΕΕ) 655/2014

Κωνσταντινίδης, Μιχαήλ Ελευθερίου

The Reg. (EU) 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15.05.2014 (EE L 189 of 27.06.2014, p. 59) establishes for the first time at Union level the European Account Preservation Order (Preservation Order or Order or EAPO) as a European provisional measure set available to the creditor as an alternative and optional possibility along with the other national provisional, including protective, measures. The main purpose of the Reg. is to prevent the possibility of compromising the subsequent enforcement of the creditor’s claim through the transfer or withdrawal of funds up to the amount specified in the Order which are held by the debtor or on his behalf in a bank account maintained in a Member State. Main features of the Reg. are the strictly ex parte procedure and the surprise effect of the debtor. During the procedure of issuing the Order the debtor shall never be heard. From this perspective the Reg. seeks to overcome the restrictive position taken by the European Court of Justice in the Denilauler ruling (ECJ case 125/79) and release the cross-border movement of provisional measures at European level, if it is also taken into account the lack of exequatur. After the implementation of the Order, the Reg. safeguards the right of the debtor to a fair trial and his right to an effective remedy. The study is divided into four parts. The first part examines the route until the adoption of Reg. 655/2014, its relationship with Reg. 44/2001, 805/2004, 1896/2006, 861/2007, 1393/2007 and 1215/2012 and its main features and scope. The second part describes the European procedure of issuing the Preservation Order. The third part researches the effects of issuing and enforcement of the Order from the competent authorities of the Member States and the banks, which maintain the debtor’s account. The fourth and final part approaches the right of the debtor and third parties to effective remedies against the issuing and enforcement of the Order, in combination with the possibilities of revocation or modification of the Order. In all parts of the study it is attempted to compare the European Account Preservation Order with the Greek provisional measure of garnishment of bank accounts.
Ο Καν. (ΕΕ) 655/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15.05.2014 (EE L 189 της 27.06.2014, σελ. 59) καθιερώνει για πρώτη φορά σε ενωσιακό επίπεδο την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού (διαταγή δέσμευσης ή διαταγή ή εδδλ) ως ευρωπαϊκό ασφαλιστικό μέτρο που τίθεται στη διάθεση του δανειστή ως εναλλακτική και προαιρετική δυνατότητα στα υπόλοιπα εθνικά ασφαλιστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών. Βασικός σκοπός του Καν. είναι να αποτρέψει το ενδεχόμενο να τεθεί σε κίνδυνο η επακόλουθη εκτέλεση της απαίτησης του δανειστή μέσω μεταφοράς ή ανάληψης καταθέσεων μέχρι του ποσού που ορίζει η εδδλ, οι οποίες τηρούνται από τον οφειλέτη ή στο όνομά του σε τραπεζικό λογαριασμό σε κράτος μέλος. Κύρια χαρακτηριστικά του Καν. είναι η αυστηρά μονομερής (ex parte) διαδικασία και το στοιχείο του αιφνιδιασμού του οφειλέτη. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης της εδδλ ο οφειλέτης δεν καλείται ποτέ σε ακρόαση. Από αυτήν την άποψη, ο Καν. επιδιώκει να ξεπεράσει την περιοριστική θέση που έλαβε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απόφαση Denilauler (υπόθεση ΔΕΕ 125/79) και να απελευθερώσει τη διασυνοριακή κυκλοφορία των ασφαλιστικών μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν ληφθεί επιπλέον υπόψη η έλλειψη της διαδικασίας exequatur. Μετά την εκτέλεση της εδδλ, ο Καν. λαμβάνει πρόνοια για τη διασφάλιση του δικαιώματος του οφειλέτη σε δίκαιη δίκη και το δικαίωμά του σε ουσιαστικό ένδικο βοήθημα. Η μελέτη διαιρείται σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο εξετάζεται η πορεία μέχρι τη θέσπιση του Καν. 655/2014, η σχέση του με τους Καν. 44/2001, 805/2004, 1896/2006, 861/2007, 1393/2007 και 1215/2012, τα κύρια χαρακτηριστικά και το πεδίο εφαρμογής του. Στο δεύτερο περιγράφεται η ευρωπαϊκή διαδικασία έκδοσης της εδδλ. Στο τρίτο ερευνώνται οι συνέπειες από την έκδοση και εκτέλεση της εδδλ από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και τις τράπεζες, στις οποίες τηρεί λογαριασμό ο οφειλέτης. Στο τέταρτο και τελευταίο μέρος προσεγγίζεται το δικαίωμα του οφειλέτη και τρίτων σε αποτελεσματικά ένδικα βοηθήματα κατά της έκδοσης και εκτέλεσης της εδδλ, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες ανάκλησης ή μεταρρύθμισής της. Σε όλα τα μέρη της εργασίας επιχειρείται η σύγκριση της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού με το ελληνικό ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

European Account Preservation Order
Provisional or protective measures
Garnishment of bank accounts
Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού
Συντηρητική κατάσχεση τραπεζικού λογαριασμού
Ασφαλιστικά ή προσωρινά μέτρα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
2016-10-04T10:06:04Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-01-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.