Αξιολόγηση δορυφορικών παρατηρήσεων διοξειδίου του θείου κατά την περίοδο ηφαιστειακών εκρήξεων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αξιολόγηση δορυφορικών παρατηρήσεων διοξειδίου του θείου κατά την περίοδο ηφαιστειακών εκρήξεων

Σταμούλης, Θεοφάνης Δημητρίου

In this master thesis, sulfur dioxide observations from OMI instrument onboard Aura satellite and relative ground-based Brewer spectrophotometer measurements were analyzed and examined in order to compare them. The quantities, used in the comparison, correspond to mean daily sulfur dioxide total columns for 44 stations during the decade 2004-2014. The comparison has as many aspects as the OMI sulfur dioxide products. These products are PBL, TRL, TRM and STL but mainly the PBL product is used because it has better agreement with the ground measurements. Firstly, the stations sulfur dioxide time series were examined. Afterwards the survey focused on the volcanic activity during the study period and the eruptive events examined were: Kasatochi (August 2008), Eyjafjallajokull (May 2010), Grimsvotn (May 2011), Nabro (June 2011) and Bardarbunga (September 2014). For each volcanic eruption the stations monthly time series (month during which the eruption had occurred) were examined. Finally, scatter diagrams for each volcanic eruption were analyzed in order to investigate OMI instrument underestimation or overestimation tendency.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία, παρατηρήσεις διοξειδίου του θείου από το όργανο ΟΜΙ του δορυφόρου Aura και αντίστοιχες μετρήσεις από επίγεια φασματοφωτόμετρα Brewer αναλύθηκαν και εξετάστηκαν προκειμένου να συγκριθούν. Οι ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση αντιστοιχούν στις μέσες ημερήσιες ολικές στήλες διοξειδίου του θείου για 44 επίγειους σταθμούς κατά την περίοδο 2004-2014. Η σύγκριση έχει τόσες πτυχές όσα και τα προϊόντα του οργάνου ΟΜΙ για το διοξείδιο του θείου. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι τα PBL, TRL, TRM and STL αλλά το προϊόν που χρησιμοποιείται κυρίως είναι το PBL διότι βρίσκεται σε καλύτερη συμφωνία με τις επίγειες μετρήσεις. Αρχικά, οι χρονοσειρές του διοξειδίου του θείου για κάθε σταθμό εξετάστηκαν. Στη συνέχεια η έρευνα επικεντρώθηκε στη ηφαιστειακή δραστηριότητα της περιόδου μελέτης και οι ηφαιστειακές εκρήξεις που μελετήθηκαν ήταν Kasatochi (Αύγουστος 2008), Eyjafjallajokull (Μάιος 2010), Grimsvotn (Μάιος 2011), Nabro (Ιούνιος 2011) και Bardarbunga (Σεπτέμβριος 2014). Για κάθε ηφαιστειακή έκρηξη οι μηνιαίες χρονοσειρές (μήνας κατά τη διάρκεια του οποίου κάθε έκρηξη συνέβη) μελετήθηκαν. Τέλος, διαγράμματα διασποράς για κάθε ηφαιστειακή έκρηξη αναλύθηκαν προκειμένου να εξεταστούν οι τάσεις υποεκτίμησης ή υπερεκτίμησης του οργάνου ΟΜΙ.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δορυφορικές παρατηρήσεις
Διοξείδιο του θείου
Satellite observations
Sulfur dioxide

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-04T10:17:20Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)