Μελέτη και σχεδιασμός του κυκλώματος full adder με memristor σε δομή crossbar

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Μελέτη και σχεδιασμός του κυκλώματος full adder με memristor σε δομή crossbar

Φάφκας, Αθανάσιος Χρήστου

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής παρουσιάζεται το κύκλωμα του αθροιστή με την χρήση memristor σε δομή crossbar. Ο όρος “memristor” προέρχεται απο την συνένωση των όρων “memory” και “resistor” και αποτελεί ένα παθητικό στοιχείο που μπορεί να μεταβάλλει την τιμή της αντίστασης του ανάλογα με την τιμή και την φορά του ρεύματος που το διαπερνά. Παρουσιάζει υψηλή υπολογιστική δυναμική και ικανότητα μνήμης ταυτόχρονα σε επίπεδο νανοκλίμακας. Με την βοήθεια διατάξεων crossbar χρησιμοποιούμε το στοιχείο αυτό σαν διακόπτη προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τo κύκλωμα του full adder. Στο πρώτο κεφάλαιο, περιγράφεται η λειτουργία του memristor ενώ ταυτόχρονα γίνεται αναφορά στο μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό του κυκλώματος μας στο Cadence και παρουσιάζονται προσομoιώσεις προκειμένου να γίνει κατανοητή η λειτουργία του. Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφεται η λογική magic που χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό πυλών οι οποίες μπορούν να ενσωματωθούν στο εσωτερικό ενός crossbar. Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλυτικά η διαδικασία εγγραφής και ανάγνωσης ενός crossbar καθώς επίσης και ο σχεδιασμός του κυκλώματος του full adder. Στο τελευταίο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά σε έναν αλγόριθμο που υλοποιεί τον full adder με την χρήση πυλών magic και μπορεί να ενσωματωθεί με κατάλληλο τρόπο στο εσωτερικό μίας συμβατικής μνήμης.
Τhis diploma thesis exposes the full adder circuit using a memristor crossbar structure. The term "memristor" comes from the combination of the terms "memory" and "resistor" and is a passive element that can change its resistance depending on the value and the direction of current that passes through it. Every memristor has at the same time a highly calculating dynamic and a capacity of memorizing in a nanoscale level. This element -with the help of crossbar structures- is being used as a switch in order to implement the full adder circuit. The first chapter describes memristor’s operation and simulations of it -by using Vteam model- in order to be better understood by the readers. The second chapter describes the magic logic which has been used to design gateways –some of them can be incorporated within a crossbar-. The third chapter exposes in detail the process of registering and reading of a crossbar. It also contains the design of full adder’s circuit. The last chapter refers to an algorithm that implements a full adder using magic gates and can be incorporated- in an appropriate way- within a conventional memory.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Hysteresis Loop
Βρόχος Υστέρησης
Πύλες
Models
Μοντέλα
Gates

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-05T09:28:47Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.