Αντιληπτικο-Κινητικές Διαταραχές σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με και χωρίς Δυσκολίες Μάθησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αντιληπτικο-Κινητικές Διαταραχές σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με και χωρίς Δυσκολίες Μάθησης

Ιωαννίδου, Ιωάννα-Ισμήνη Αντωνίου

Τα παιδιά με δυσκολίες στην κινητική μάθηση συναντούν εμπόδια στην κατάκτηση και εκτέλεση των αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων. Σχετικές μελέτες έχουν αναδείξει τη συνύπαρξη αυτών των διαταραχών με μαθησιακές δυσκολίες. Η έρευνα αυτή εξετάζει τη συχνότητα εμφάνισης των δυσκολιών στην κινητική μάθηση, καθώς και την πιθανότητα συνύπαρξης των δυσκολιών αυτών με προβλήματα στη συμπεριφορά και στο λόγο. Για το σκοπό αυτό, διενεργήθηκε σύγκριση μεταξύ παιδιών προσχολικής ηλικίας με και χωρίς τις εν λόγω δυσκολίες. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά με δυσκολίες εμφάνισαν υψηλότερα ποσοστά στη συχνότητα εμφάνισης των δυσκολιών σε σχέση με τα παιδιά χωρίς δυσκολίες. Επίσης, βρέθηκε μεγάλο ποσοστό συχνότητας συνύπαρξης δυσκολιών στη λεπτή κινητικότητα, και κυρίως στις δεξιότητες γραφής, με προβλήματα στη συμπεριφορά και στο λόγο. Συμπερασματικά, οι δυσκολίες αυτές υποθάλπουν αντιληπτικο-κινητικές δυσλειτουργίες, που μπορούν να προβλέψουν μαθησιακές δυσκολίες στην κατάκτηση όχι μόνο της γραφής, αλλά και σε άλλους τομείς της μάθησης.
Children with motor disorders have difficulties in learning and performing perceptual-motor skills. Research has found comorbidity of motor disorders and learning difficulties. This study examined the existence frequency of motor disorders and the comorbidity with language and behavior difficulties. For this purpose, we compared preschool children with and without difficulties. The results showed that the group with difficulties performed higher rates of difficulties compared to children without difficulties. Also, great comorbidity frequency rate in fine motor difficulties was found, especially in writing ability, with language impairment and behavioral problems. In conclusion, these difficulties underlie perceptual-motor dysfunctions that could predict learning difficulties in writing and in other areas of learning.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Learning difficulties
Παιδιά προσχολικής ηλικίας
Αντιληπτικο-κινητικές διαταραχές
Μαθησιακές δυσκολίες
Preschool children
Perceptual-motor disorders

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-05T09:40:48Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)