Μαθησιακές Δυσκολίες και προβλήματα στον γραπτό λόγο σε μαθητές ΣΤ δημοτικού

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μαθησιακές Δυσκολίες και προβλήματα στον γραπτό λόγο σε μαθητές ΣΤ δημοτικού

Μεντεσίδου, Ελένη Γεωργίου

The purpose of this thesis is to explore the difference in writing performance between learning disabled and non-learning disabled students attending the Sixth Grade of elementary school. An additional aim of the study is the examination of the correlation between the teachers’ pedagogical evaluation and the students’ performance in the sixth grade performance test. The production of written speech is a complicated activity requiring the activation of many skills on behalf of the students in order to conquer it. Learning Disabled students lack both strategies and metacognitive skills and, as a result,they have difficulty producing written speech and evaluating their own writings. 60 students, 30 learning- disabled and 30 non-learning disabled, participated in the study, as well as 40 teachers working in elementary schools of Kalamaria. The research tools used were the performance test for the sixth grade, as well as the Learning Disabilities Diagnostic Inventory (Hammill, 1998). For the needs of the statistical analysis of the data collected, Statistical Package for Social Science version 23 was utilized. The study suggested that the non - learning disabled students show better performance in each part of the performance test, speech production, reading comprehension,syntax, vocabulary and spelling. As far as the second part of the study is concerned, it was proved that there is a small correlation between the students’ performance in the performance test and the pedagogical evaluation of the teachers. This finding suggests an incorrect judgment made by the teachers, who classify the students in one of the two categories using as an only criterion their school performance in performance tests, ignoring all the other important parameters contributing to a spherical, versatile pedagogical evaluation
Η παρούσα εργασία διερευνά τη διαφορά της επίδοσης στον γραπτό λόγο μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και μαθητών τυπικής ανάπτυξης που φοιτούν στη ΣΤ τάξη του δημοτικού. Επιπλέον σκοπό της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης της αξιολόγησης των δασκάλων και της επίδοσης των μαθητών στο τεστ για την ΣΤ τάξη. Ο γραπτός λόγος αποτελεί μια πολύπλοκη δραστηριότητα η οποία απαιτεί από τον μαθητή την ενεργοποίηση μιας σειράς από δεξιότητες προκειμένου να τον κατακτήσουν. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες υπολείπονται τόσο στρατηγικών, όσο και μεταγνωστικών δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στη συγγραφή αλλά και στην αξιολόγηση του παραγόμενου κειμένου. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 60 μαθητές, 30 τυπικής ανάπτυξης και 30 με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς επίσης και 40 δάσκαλοι δημοτικών σχολείων της Καλαμαριάς. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένα τεστ επίδοσης για την ΣΤ τάξη δημοτικού, καθώς επίσης και το Ανιχνευτικό Κριτήριο Μαθησιακών Δυσκολιών (Learning Disabilities Diagnostic Inventory) (Hammill, 1998). Για τις ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS της IBM (Statistical Package for Social Science version 23). Η έρευνα κατέδειξε ότι οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης παρουσιάζουν καλύτερη επίδοση σε κάθε έναν από τους τομείς του τεστ, αναπαραγωγή λόγου, κατανόηση, συντακτικό, λεξιλόγιο και ορθογραφία. Αναφορικά με το δεύτερο σκέλος της έρευνας, κατεδείχθη ότι υπάρχει μικρή συσχέτιση ανάμεσα στην επίδοση των μαθητών στο τεστ επίδοσης με την αξιολόγηση που ελήφθη από τους δασκάλους. Από το εύρημα αυτό αναδεικνύεται η λανθασμένη κριτική ικανότητα των δασκάλων, που κατατάσσουν ένα μαθητή σε μια από τις δυο κατηγορίες με μοναδικό κριτήριο την επίδοση τους σε κάποιο τεστ ικανοτήτων αγνοώντας όλες τις υπόλοιπες σημαντικές παραμέτρους που συμβάλλουν σε μία πολύπλευρη, σφαιρική παιδαγωγική αξιολόγηση.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Γραπτός λόγος
Μαθησιακές Δυσκολίες
Written speech
Pedagogical evaluation
Παιδαγωγική αξιολόγηση
Learning Disabilities

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-05T09:44:21Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)