Επίδραση των παραμέτρων συγκόλλησης Laser, φύλλων λαμαρίνας ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα, στη μικροδομή και τις ιδιότητές τους.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επίδραση των παραμέτρων συγκόλλησης Laser, φύλλων λαμαρίνας ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα, στη μικροδομή και τις ιδιότητές τους.

Αχιλλέως, Ιωάννης Ανδρέα

Σε αυτήν την εργασία έχει γίνει μελέτη της μεθόδου συγκόλλησης με δέσμη laser αερίου CO² σε ανοξείδωτη λαμαρίνα τύπου 304L. Οι κατεργασίες με την χρήση laser όλο και αποκτούν μεγαλύτερο εύρος εφαρμογών και αντικαθιστούν συμβατικές μεθόδους κατεργασιών. Έτσι θεωρείται πολύ ενδιαφέρον πεδίο για την έρευνα σήμερα αλλά και στο μέλλον. Η πρακτική ανάγκη που ώθησε στην μελέτη αυτού του τύπου συγκόλλησης είναι η μειωμένη βιβλιογραφία στη συγκεκριμένη διεργασία δηλαδή συγκόλληση μεταξύ δύο φύλλων ανοξείδωτης λαμαρίνας του πάχους που μας ενδιαφέρει (1mm πάνω λαμαρίνα και 2 mm κάτω λαμαρίνα), η ανάγκη για μελέτη της αντοχής των συγκολλημένων περιοχών όπως και η παρατήρηση της δομής μετά από πλαστική παραμόρφωση, η ανάγκη να γίνει σύνδεση των αποτελεσμάτων της δομής σε σχέση με την αντοχή των κολλημάτων και η βελτιστοποίηση των παραμέτρων της διεργασίας ούτως ώστε να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα όσο αφορά την αντοχή μεταξύ των δυο συγκολλημένων φύλλων λαμαρίνας, η μελέτη της μεταλλουργικής πλευράς της περιοχής της συγκόλλησης.
In this project has been the study of welding method CO² gas laser beam at stainless steel type 304L sheet metal. The treatments using laser gain increasingly wider range of applications and replace conventional machining methods. This is considered very interesting field for research today and in the future. The practical need that led to the study of this type of welding is reduced literature in this process that is welding between the stainless steel of a thickness of interest (1mm top sheet and 2 mm in the lower sheet), the need to study the welded areas of resistance like the observation of structure after plastic deformation, the need to make connection of the structure results in relation to the strength of the join and the optimization of process parameters in order to achieve the best results as regards resistance between the two welded sheets sheet metal, the study of metallurgical side of the weld region.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ανοξείδωτη λαμαρίνα
Laser Welding
Stainless Steel
Συγκόλληση λέιζερ
Ιδιότητες συγκόλλησης
Welding Properties

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-05T10:10:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.