Επαγγελματική Εξουθένωση των εργαζομένων στα ειδικά σχολεία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επαγγελματική Εξουθένωση των εργαζομένων στα ειδικά σχολεία

Χατζηπαντελή, Αικατερίνη Στέργιου

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει το επίπεδο της επαγγελματικής εξουθένωσης των εργαζομένων σε ειδικά σχολεία της Μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 152 (εκατόν πενήντα δύο) εργαζόμενοι (132 εκπαιδευτικοί και 36 ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό) οι οποίοι συμπλήρωσαν ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο αναφερόταν στη συλλογή πληροφοριών για τα επίπεδα του συνδρόμου της επαγγελματικής εξουθένωσης και σε προσωπικές εκτιμήσεις και πληροφορίες για την εργασία τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εργαζόμενοι στα ειδικά σχολεία βιώνουν χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης. Εμφανίζουν σχετικά χαμηλά (μέτρια και χαμηλά) επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης, χαμηλά επίπεδα αποπροσωποποίησης ενώ τα επίπεδα αίσθησης προσωπικής επίτευξης είναι υψηλά. Όσοι δήλωσαν προϋπηρεσία σε γενικό σχολείο εμφάνισαν πολύ μικρότερα επίπεδα επαγγελματικής εξουθένωσης και στις τρεις διαστάσεις της. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά δεν φαίνεται να επηρεάζουν την εκδήλωση επαγγελματικής εξουθένωσης με μόνη εξαίρεση τους γονείς μεγάλων παιδιών (27 χρονών και άνω) που εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης. Όσοι από τους συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν προβλήματα συνεργασίας στο σχολείο, προβλήματα με συναδέλφους, γονείς και μαθητές και όσοι νιώθουν να τους κουράζει «ο χρόνος», εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα συναισθηματικής εξάντλησης. Ενώ, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τους μαθητές και νιώθουν να τους κουράζουν τα προβλήματα των μαθητών εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα αποπροσωποποίησης. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων (σε ποσοστό 92%) απάντησε πως θα επέλεγε και πάλι να εργαστεί σε ειδικό σχολείο.
The purpose of this research project was to investigate the burnout levels of special school staff in the regional unit of Thessaloniki, part of the administrative region of Central Macedonia. One hundred fifty-two (152) employees took part in this survey (132 teachers and 36 special teaching fellows) by completing an anonymous questionnaire. Its purpose was to gather information which could determine the burnout levels, while also concerning their personal opinions and information about their job. The results indicated that special school employees experience low levels of burnout. Specifically, they display relatively low (medium and low) levels of emotional exhaustion, low levels of depersonalization while showing high levels of personal accomplishment. Participants previously employed in a general education school displayed an even lower degree of burnout in all its three dimensions. Furthermore, demographic factors do not seem to have an impact on burnout outbreak except for parents with older children (27 years or older) who displayed higher levels of emotional exhaustion. High levels of emotional exhaustion were also found in participants who seem to have difficulties co-operating in school, experience problems with colleagues, parents, and students, and feel the “exhausting effect” of time. Moreover, participants who experience problems with students and have grown tired by students’ problems presented a higher degree of depersonalization. Finally, it is notable that the great majority of the participants (up to 92%) mentioned that they would choose to work in a special school again.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Burnout
Special School
Ειδικά Σχολεία
Επαγγελματική Εξουθένωση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-05T10:19:05Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.