Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ: Ανάλυση, μελέτη και συσχέτιση όρων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η ΣΧΕΣΗ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ: Ανάλυση, μελέτη και συσχέτιση όρων

Ξανθοπούλου, Πασχαλίνα

Σκοπός της συγκεκριμένης ακαδημαϊκής εργασίας είναι να μελετήσει και να ερμηνεύσει τη σχέση αλληλεξάρτησης ανάμεσα στην αξία της γης, η οποία θα μελετηθεί κατά κύριο λόγο ως η αξία της αστικής γης, δηλαδή της κατοικίας και πιο συγκεκριμένα των ακινήτων, και στις χρήσεις της γης με έμφαση σε αυτές που έχουν σχέση με την κατοικία (αμιγής και γενική κατοικία, εμπόριο, αναψυχή, τοπικά κέντρα). Ακόμη όσον αφορά το δίπτυχο αξία γης και χρήση γης, θα διερευνηθούν οι καθοριστικοί παράγοντες που επηρεάζουν την κάθε συνιστώσα του συστήματος όσο και το ίδιο το σύστημα, δηλαδή τη μεταξύ σχέση των αξιών και των χρήσεων γης, μέσα από δύο παραδείγματα συσχέτισης των δύο όρων. Το ένα παράδειγμα αφορά την πόλη του Πεκίνο ενώ το άλλο τη μητροπολιτική περιοχή του Βελιγραδίου. Εφόσον, γνωστοποιηθεί ο τρόπος σύνδεσης των δύο εννοιών θα αποσαφηνιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν παράλληλα αυτό το σύστημα. Τελικός στόχος της εργασίας είναι απαντηθεί το ερώτημα, εάν η διαμόρφωση των τιμών της γης γίνεται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των χρήσεων γης που επικρατούν ή οι χρήσεις γης αναπτύσσονται μετέπειτα με βάση την αξία της γης. Ακόμη, ποιοί είναι οι παράγοντες, που επηρεάζουν και διαμορφώνουν αυτή τη σχέση επιρροής και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
The purpose of this research is to study and interpret the relationship of interdependence between land value, which will be investigated primarily as the value of urban land, namely housing and particularly real estate and land use, with emphasis to those relating to the dwelling (neat and general housing, trade, leisure, local centers). Regarding the diptych, land use and land value, the key factors that affect each component of the system will be examined and so will be the system itself, namely the inter relationship of values and land uses; through two examples of correlation of these two terms. One example refers to the city of Beijing and the other is about the metropolitan area of Belgrade. Since the connection of these two factors is known, these factors that affect this system will be clarified. The ultimate goal of this project is to examine whether the configuration of land prices is in accordance with the regulations of land uses that exist or land which use these regulations are later developed based on the land value. Also, the factors that influence and shape this relationship must be known and taken into account.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

ακίνητο
Belgrade
Πεκίνο
Αξία γης
housing
city
real estate
κτηματαγορά
πόλη
Βελιγράδι
Beijing
χρήση γης
land market
αξία κατοικίας
land use
urban land value
interrelationship
μαθηματικό μοντέλο
mathematical model
αλληλεξάρτηση
land value

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-07T08:34:18Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)