Βιώσιμες πόλεις: Η περιβαλλοντική διάσταση και παραδείγματα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Βιώσιμες πόλεις: Η περιβαλλοντική διάσταση και παραδείγματα

Μητρίτσα, Μαρία Λυδία του Νικολάου

Η έννοια της «βιώσιμης ανάπτυξης» στα τέλη του 20ου αιώνα ουσιαστικά συνέδεσε το περιβάλλον με τα διάφορα κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Αποτελεί εργαλείο για την κριτική των διάφορων αναπτυξιακών επιλογών, ενώ στηρίζεται σε μια πολιτική μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Η ισχυροποίηση της σχέσης μεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης έγινε ιδιαίτερα αισθητή το 1992 στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, με σημαντικότερο προϊόν της συνόδου αυτής τη σύνταξη μιας έκθεσης γνωστής ως Ατζέντα 21. Οι αρχές της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης αφορούν την αξιοποίηση και τη χρήση των διαθέσιμων πόρων με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ενισχύεται η διατήρηση και η ανάπτυξη της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και στοχεύουν στην επίτευξη της βιωσιμότητας. Στην Ελλάδα η αξία του φυσικού όσο και του δομημένου περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα υψηλή, κάτι που καθιστά ακόμα πιο σημαντική τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για τη διαφύλαξη και διατήρηση του. Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη των πόλεων είχε σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντός τους και τη δημιουργία περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων. Επομένως, γίνεται πλέον πιο έντονη η ανάγκη για υιοθέτηση και εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για μια βιώσιμη αστική ανάπτυξη τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτύξει μια περιβαλλοντική πολιτική που εκφράζεται μέσω ενός συνόλου δράσεων και προγραμμάτων για την προώθηση της αστικής ανάπτυξης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η κοινοτική πρωτοβουλία URBAN. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια παίζουν και οι βασικές παράμετροι της αστικής βιωσιμότητας, οι οποίες είναι η διαχείριση των φυσικών πόρων, της ενέργειας και των αποβλήτων, η βιώσιμη κινητικότητα και οι μεταφορές, η κοινωνικό-οικονομική διάσταση και ο βιώσιμος χωρικός σχεδιασμός. Οι ευρωπαϊκές πόλεις τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, με πολλά κράτη μέλη να έχουν αναπτύξει πολιτικές με στόχο την εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις πόλεις. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στην Κοπεγχάγη, τη Φρανκφούρτη και τη Θεσσαλονίκη. Ακόμη, αντίστοιχες δράσεις συναντώνται και στις ΗΠΑ, με ορισμένες βέβαια διαφοροποιήσεις. Σημαντικά παραδείγματα αποτελούν το Πόρτλαντ και η Νέα Υόρκη.
At the end of the 20th century, “sustainable growth” started associating the environment with various socio-economic issues. Sustainability has been used to evaluate different development alternatives based on long term planning. The increased importance of the relation between the environment and development was made profoundly noticeable during the United Nations Summit on Environment & Development (UNCD) in Rio de Janeiro-Brazil in 1992. This summit resulted in the drafting of a report known as “Agenda 21”. The basic principle of viable and sustainable growth is the prudent utilization of available resources in such a way, that development of the economy, the society and the environment is/are strengthened and enhanced, so they are all made viable. As the value of both the natural and the structured/al environment in Greece is particularly high, it is imperative that all proper measures are duly taken in order to maintain and preserve it. Over the recent years, the rapid development of urban centers has resulted in the degradation of their environment and the emergence of socio-economic problems. Therefore the need to adopt and apply complete and integrated policies in both European but also global level is clearly brought out and intensified. The EU has developed an environmental policy, articulated through a specific set of programs and actions aiming to promote urban development. A typical example is the EU initiative named URBAN. Towards this end, the basic parameters of urban sustainability, such as the management of natural resources, energy and waste, sustainable mobility, socio-economic aspects and sustainable urban planning, are of major importance. During recent years, European cities developed particular interest for sustainable urban development, and many member states have developed related policies with the aim to apply sustained development principles in their cities. In this paper, particular reference is made to the cities of Copenhagen, Frankfurt and Thessaloniki. Similar actions are taken also in the USA, of course with some variations. Examples are the cities of Portland and New York.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Sustainable cities
Περιβαλλοντική πολιτική
Βιώσιμη ανάπτυξη
Environmental policy
Βιώσιμες πόλεις
Sustainable development

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-07T09:16:50Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.