Διερεύνηση κριτηρίων και μεθοδολογιών χωροθέτησης χερσαίων αιολικών πάρκων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διερεύνηση κριτηρίων και μεθοδολογιών χωροθέτησης χερσαίων αιολικών πάρκων

Μπίλη, Αθηνά

European guidelines on energy policy for the development of Renewable Energy Sources (RES) and the increasing energy needs worldwide are two of the key factors for the increasing global interest about the use of renewable types of energy which are inexhaustible and environmental friendly. More specifically, the use of wind energy to the maximum extent possible is nowadays a challenge. Therefore, a key issue is the sustainable wind farm siting in order to utilize the available wind potential and protect the natural and human environment. This research thesis addresses the issue of the determination of the optimal areas to locate terrestrial wind farms. Several studies that have been performed worldwide are examined and emphasis is given to the criteria by which researchers propose the installation of wind turbines as well as the methodology followed to lead to exclusion or selection areas. Wind farm siting criteria, which have been extensively analyzed are: wind speed, proximity to main transportation and transmission lines, distances from areas of ecological and cultural interest as well as residential areas. Regarding the methodological approach, plethora of research articles that have been investigated involve the use of multi-criteria analysis and GIS. Finally, three (3) case studies are analyzed and presented (one in America, one in Turkey and one in Greece) in order to spatially cover the global, the European, as well as for the country level.
Οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις σχετικά με την ενεργειακή πολιτική προς την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς και οι συνεχώς αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες ανά τον κόσμο αποτελούν δύο από τους βασικότερους παράγοντες ενίσχυσης του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς αποτελούν ανεξάντλητες και φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας στο μέγιστο δυνατό βαθμό αποτελεί πρόκληση της σημερινής εποχής. Γι’ αυτό το λόγο, καίριο ζήτημα αποτελεί η βιώσιμη χωροθέτηση αιολικών μονάδων με σκοπό την εκμετάλλευση του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού με την παράλληλη προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Στα πλαίσια της παρούσης ερευνητικής εργασίας εξετάζεται το ζήτημα του προσδιορισμού των βέλτιστων περιοχών χωροθέτησης χερσαίων αιολικών πάρκων, έτσι όπως αυτό έχει μελετηθεί από επιστημονικές ομάδες σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στην Ελλάδα. Τα βασικά στοιχεία τα οποία μελετώνται είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων οι ερευνητές προτείνουν την εγκατάσταση ανεμογεννητριών και η μεθοδολογία η οποία ακολουθούν ώστε να καταλήξουν στον αποκλεισμό ή την επιλογή περιοχών. Βασικά κριτήρια χωροθέτησης αιολικών πάρκων, τα οποία μελετήθηκαν εκτενώς είναι η ταχύτητα ανέμου, οι αποστάσεις από μεταφορικά δίκτυα και δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι αποστάσεις από περιοχές οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος καθώς και από κατοικημένες περιοχές. Όσον αφορά την μεθοδολογική προσέγγιση, πληθώρα των ερευνητικών άρθρων που μελετήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, περιλαμβάνει τη χρήση πολυκριτηριακής ανάλυσης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Τέλος, κρίθηκε σκόπιμη η εκτενής μελέτη τριών (3) παραδειγμάτων χωροθέτησης χερσαίων αιολικών πάρκων, ενός στην Αμερική, ενός στην Τουρκία και ενός στην Ελλάδα με σκοπό την ολοκληρωμένη προσέγγιση του θέματος σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο χώρας.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

siting criteria
αιολικά πάρκα
wind farm siting
wind farms
χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων κριτήρια χωροθέτησης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-07T09:29:41Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.