Παρασκευή και μελέτη πράσινων νανοσύνθετων εποξειδικών ρητινών με χρήση μονομερών από ανανεώσιμες πηγές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Παρασκευή και μελέτη πράσινων νανοσύνθετων εποξειδικών ρητινών με χρήση μονομερών από ανανεώσιμες πηγές

Νικολαΐδης, Βασίλειος

The aim of this thesis was the the preparation of epoxy resins from renewable raw materials and the study of the curing reaction process, also the response and the effect of additives on the resin’s thermal stability. So this particular work focused on the manufacture of epoxy resins of epoxidized soybean oil with the dicarboxylic acid glutaric acid. Also nanoadditives used to improve the mechanical and thermal properties. We studied the mechanical properties by measuring tensile strength as well as their rate of degradation by biodegradation in soil. All stages were studied with photographs from scanning electron microscopy.
Σκοπός της εργασίας ήταν η παρασκευή των εποξειδικών ρητινών από ανανεώσιμες πηγές πρώτων υλών και η μελέτη της εξέλιξης της αντίδρασης δικτύωσης, καθώς και επίδραση των προσθέτων στην θερμική σταθερότητα της ρητίνης. Έτσι και η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώθηκε στην παρασκευή εποξειδικών ρητινών από εποξειδωμένο έλαιο σόγιας με το δικαρβοξυλικό οξύ γλουταρικό οξύ. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν νανοπρόσθετα για την βελτίωση των μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων. Μελετηθήκαν οι μηχανικές ιδιότητες με μέτρηση της αντοχής στον εφελκυσμό καθώς και ο ρυθμός βιοαποικοδόμησης τους με αποικοδόμηση στο έδαφος. Όλα τα στάδια μελετήθηκαν με φωτογραφίες από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Nanocomposites
Epoxy resins
Εποξειδικές ρητίνες
Νανοσύνθετες
Renewable Sources
Ανανεώσιμες πηγές

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-07T09:38:40Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)