Τεχνολογία και περιφερειακή ανάπτυξη: επιστημονικά πάρκα - τεχνοπόλεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τεχνολογία και περιφερειακή ανάπτυξη: επιστημονικά πάρκα - τεχνοπόλεις

Γούσιος, Γεώργιος του Μιχαήλ

The institution of the operation of technology - science parks originally launched abroad and particularly in Western Europe by Laffite, who was founder of Technopolis Sophia - Antipolis in South. France, and the US in the decades mainly of 1980 - 1990, a period when the international research and our knowledge of the various aspects and characteristics of innovation was relatively limited. Usually, the operation of such parks is due to the parallel operation of both the University and research centers located nearby. The question here would be whether and how developed innovative activities mainly high-tech inside and around the scientific Thessaloniki Park. It is very important to get a clear and complete picture on the operation and effectiveness that have technology parks, since our country is home to several parks, many years of which the scientific Thessaloniki park but which will deal further in the research work that follows. Technological Parks contribute to the creation and the development of innovative and offer value-added services, mainly high room quality and infrastructure, with a view to local development, and to support employment in the region mainly installed through branches development which are based on knowledge. The structure of this work originally refers to a general framework of regional development policies that have been used by the post-war period and then, and the role both technology and technology centers, and then followed by reference to the legislative framework It refers to the operation of technology parks or technopoles by international and Greek standards and an end to the case study of the Technology Park. The work closes with critical reconstruction Comprehensive object material.
Ο θεσμός της λειτουργίας των τεχνολογικών - επιστημονικών πάρκων είχε αρχικά ξεκινήσει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην δυτική Ευρώπη από τον Λαφίτ, που ήταν ιδρυτής της Τεχνόπολης Σοφία - Αντίπολις στη Ν. Γαλλία, αλλά και στις ΗΠΑ κατά τις δεκαετίες κυρίως του 1950 – 1960, μια εποχή δηλαδή που η διεθνής έρευνα και οι γνώσεις μας για τις ποικίλες πτυχές και τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας ήταν σχετικά περιορισμένες. Συνήθως, η λειτουργία τέτοιων πάρκων οφείλεται στην παράλληλη λειτουργία τόσο του Πανεπιστημίου, όσο και των ερευνητικών κέντρων που βρίσκονται εκεί κοντά. Το ερώτημα εδώ θα μπορούσε να είναι αν και κατά πόσο αναπτύσσονται καινοτομικές δραστηριότητες κυρίως υψηλής τεχνολογίας, μέσα αλλά και γύρω από το επιστημονικό Πάρκο Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε μία σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα, για την λειτουργία καθώς και την αποτελεσματικότητα που έχουν τα τεχνολογικά πάρκα, αφού η χώρα μας φιλοξενεί αρκετά πάρκα, πολλά χρόνια τώρα εκ των οποίων και το επιστημονικό πάρκο Θεσσαλονίκης με το οποίο όμως, θα ασχοληθούμε περαιτέρω στην ερευνητική εργασία που θα ακολουθήσει. Τα τεχνολογικά πάρκα, συμβάλλουν στην δημιουργία καθώς και στην ανάπτυξη καινοτομικών επιχειρήσεων και προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, κυρίως υψηλής ποιότητας χώρου αλλά και υποδομές, έχοντας ως απώτερο σκοπό την τοπική ανάπτυξη, αλλά και την στήριξη της απασχόλησης, στην περιοχή κυρίως που εγκαθίστανται μέσω της ανάπτυξης κλάδων τα οποία στηρίζονται στην γνώση. Η δομή της εργασίας αυτής αρχικά αναφέρεται, σε ένα γενικό πλαίσιο των περιφερειακών πολιτικών ανάπτυξης που έχουν χρησιμοποιηθεί, από την μεταπολεμική περίοδο και έπειτα, καθώς και στον ρόλο τόσο της τεχνολογίας όσο και των τεχνοπόλεων, ενώ στην συνέχεια θα ακολουθήσει αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο αναφέρεται στην λειτουργία των Τεχνολογικών Πάρκων ή των Τεχνοπόλεων με βάση τα διεθνή και ελληνικά πρότυπα και τέλος στην μελέτη περίπτωσης του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης. Η εργασία κλείνει με την κριτική ανασυγκρότηση εφ’ όλης της ύλης του αντικειμένου.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Technology parks
Regional development
Science
Development programs
Τεχνολογία
Επιστήμη
Innovation
Τεχνολογικά πάρκα
Αναπτυξιακά προγράμματα
Technology
Καινοτόμες δράσεις
Innovative activities
Περιφερειακή ανάπτυξη
καινοτομία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-07T09:42:45Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.