Παραδοσιακοί Οικισμοί και Πολιτιστικός Τουρισμός: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Παραδοσιακοί Οικισμοί και Πολιτιστικός Τουρισμός: μια ολοκληρωμένη προσέγγιση

Κιούσης, Παναγιώτης του Νικολάου

Over the years, it has been observed that the global tourism has turned to more alternative forms of tourism like the cultural one. Greece has a significant stock of traditional settlements whose conservation and sustainability are essential for the tourist profile of the country. Unfortunately, a complete strategy for the tourist development of the traditional settlements has not been found yet. The institutional framework, the strategic plans and generally the politics that is followed does not look for a complete revival of the settlements. As a result, it does not take full advantage of the tourist benefits that the settlements could offer. The purpose of this research is to prove that there could be a profitable synergy between the traditional settlements and the tourism. It tries to do so by stating the holes in the institutional framework and the bodies of management, by taking account of the spatial organization of the traditional settlements, and by analyzing the relationship between the cultural tourism and the traditional settlements. A thorough analysis and an understanding of this relationship will constitute a significant step not only in the effective protection of these settlements, but also in the adoption of a better developmental strategy.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στροφή του παγκόσμιου τουρισμού προς τις εναλλακτικές μορφές όπως ο πολιτιστικός τουρισμός. Η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό απόθεμα παραδοσιακών οικισμών η διατήρηση και η βιωσιμότητα των οποίων είναι αναγκαία για το τουριστικό προφίλ της χώρας. Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης των παραδοσιακών οικισμών. Το θεσμικό πλαίσιο, τα στρατηγικά σχέδια και γενικότερα η πολιτική που ακολουθείται δεν προσεγγίζει τους οικισμούς για μια ολοκληρωμένη αναβίωση τους με αποτέλεσμα και να μην εκμεταλλεύεται πλήρως τα τουριστικά οφέλη από αυτούς. Παραθέτοντας τα αδύναμα σημεία του θεσμικού πλαισίου και των φορέων διαχείρισης, λαμβάνοντας υπόψιν την χωροταξική οργάνωση των παραδοσιακών οικισμών και αναλύοντας την σχέση του πολιτιστικού τουρισμού με τους παραδοσιακούς οικισμούς η έρευνα προσπαθεί να αποδείξει και να αποδώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συνέργεια που θα μπορούσε να υπάρξει ανάμεσα στους παραδοσιακούς οικισμούς και τον τουρισμό. Η λεπτομερής ανάλυση και κατανόηση της σχέσης αυτής θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα τόσο για την αποτελεσματική προστασία των οικισμών, όσο και για την υιοθέτηση μιας καλύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Παραδοσιακοί Οικισμοί
Πολιτιστικός Τουρισμός
Santorini Oia
Traditional Settlements
Σαντορίνη Οία
Cultural Tourism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-07T09:55:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)