Πρωτεΐνη εντόμων: μια εναλλακτική λύση για την υποκατάσταση των ιχθυαλεύρων στα σιτηρέσια του λαυρακιού (Dicentrarchus labrax)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Πρωτεΐνη εντόμων: μια εναλλακτική λύση για την υποκατάσταση των ιχθυαλεύρων στα σιτηρέσια του λαυρακιού (Dicentrarchus labrax)

Παπαδοπούλου, Μαρία Ευσταθίου

Global production of aquaculture products arrived the 97 million tonnes in 2013, when the corresponding fish production did not exceed 93.8 million tonnes thus rendering the aquaculture sector the fastest growing. High aquaculture production is expected to continually be increased given that in recent decades it has become evident reduction in fisheries production, while the demand and interest for fish growing worldwide. The increase of human population, urbanization and new production techniques aquaculture products are the most important parameters considered to produce higher quantities of rations to be used as feed for farmed species. The production of fish meal and fish oil which are the main ingredients of aquafeeds worldwide has decreased mainly due to shrinking of fish stocks. This has led to increased demand and therefore the price of these two components. Consequently the interest of research has been directed to the search of alternative protein sources capable to replacing those presently used. Plant proteins are the main alternative of protein sources, with soy being the most important. A relatively new and promising source of protein are insects, although further research for their potential use as feed in fish aquaculture is needed. The aim of this study was to investigate the effect of partial and total fishmeal subdtitution with Tenebrio molitor meal in growth parameters of sea bass. In the experiment, 4 isocaloric and isoprotein diets were formulated. Specifically, a diet contained exclusively fish meal, two diets with partial subdtitution (25, 75%) of fish meal with insects meal, the final diet contained exclusively insects meal. Fish were fed twice a day by hand to apparent satiation. At the end of the experiment and in each sample separately the growth parameters which were measured were feed consumption, weight gain, specific growth rate, feed conversion ratio, protein efficiency ratio, viscerosomatic and hepatosomatic index, were measured. Feed consumption, specific growth rate, and rate of feed conversion significantly decreased in the third sampling (16 days feeding) of the fish in IM75 and IM100 dietary groups. Conversely, for the same groups of fish significant increase was observed in the last sampling (62 days feeding) in feed conversion efficiency, viscerosomatic and hepatosomatic ipatosomatiko index. The weight of the fish in IM75 and IM100 groups significantly decreased in the last and fourth sampling respectively. Mortality was significantly increased with increasing substitution.
Η παγκόσμια παραγωγή προϊόντων υδατοκαλλιεργειών άγγιξε τους 97 εκατομμύρια τόνους το 2013, όταν η αντίστοιχη αλιευτική παραγωγή δεν υπερέβη τους 93,8 εκατομμύρια τόνους, καθιστώντας έτσι τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο. Η υψηλή παραγωγή των υδατοκαλλιεργειών αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται, δεδομένου πως τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει εμφανής η μείωση της αλιευτικής παραγωγής, ενώ αντίθετα η ζήτηση και το ενδιαφέρον για τα ψάρια αυξάνεται παγκοσμίως. Η αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού, η αστικοποίηση καθώς και οι νέες τεχνικές παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιεργειών είναι οι σημαντικότερες παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη για την παραγωγή υψηλότερων ποσοτήτων σιτηρεσίων που θα χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφές για τα εκτρεφόμενα είδη. Η παραγωγή όμως του ιχθυαλεύρου και του ιχθυελαίου τα οποία αποτελούν τα κυριότερα συστατικά των ιχθυοτροφών παγκοσμίως, μειώθηκε λόγω ελάττωσης τω ιχθυοαποθεμάτων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η ζήτηση και επομένως η τιμή των δύο αυτών συστατικών. Κατά συνέπεια το ενδιαφέρον της έρευνας έχει στραφεί προς την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών πρωτεϊνών ικανών να αντικαταστήσουν τις ήδη υπάρχουσες. Οι φυτικές πρωτεΐνες αποτελούν τις κύριες εναλλακτικές πηγές πρωτεϊνών, με τη σόγια να κατέχει τη σημαντικότερη θέση. Μία σχετικά καινούργια και πολλά υποσχόμενη πηγή πρωτεϊνών αποτελούν τα έντομα, αν και η περαιτέρω διερεύνηση για την δυνατότητα χρήσης τους ως τροφή στις ιχθυοκαλλιέργειες ψαριών κρίνεται απαραίτητη. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης που έχει η μερική και ολική αντικατάσταση ιχθυάλευρων με άλευρα σκαθαριού του είδους Tenebrio molitor σε παραμέτρους αύξησης στο λαβράκι Dicentrarchus labrax. Δημιουργήθηκαν 4 ισοθερμιδικές και ισοπρωτεϊνικές τροφές. Συγκεκριμένα το ένα σιτηρέσιο περιείχε ως πηγή πρωτεΐνης αποκλειστικά τα ιχθυάλευρα (FM), δύο σιτηρέσια μερικής υποκατάστασης των ιχθυαλεύρων με εντομοάλευρα προερχόμενα από το έντομο Tenebrio molitor σε ποσοστό 25 και 75% (ΙΜ25, ΙΜ75), ενώ το τελευταίο σιτηρέσιο περιείχε αποκλειστικά εντομοάλευρα (ΙΜ100). Τα ψάρια σιτίζονταν µε το χέρι δύο φορές την ημέρα μέχρι κορεσμού. Στο τέλος του πειράματος αλλά και σε κάθε δειγματοληψία ξεχωριστά, υπολογίστηκαν οι παράμετροι που σχετίζονται µε την αύξηση, όπως η πρόσληψη τροφής, το κέρδος βάρους, ο ειδικός ρυθμός αύξησης, ο δείκτης μετατρεψιμότητας τροφής, η αποδοτικότητα καταναλωθεισών πρωτεϊνών και τέλος ο σπλαχνοσωματικός και ηπατοσωματικός δείκτης. Η πρόσληψη τροφής, ο ειδικός ρυθμός αύξησης, και ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής μειώθηκε σημαντικά, στην τρίτη δειγματοληψία (16 ημέρες σίτισης) για τα ψάρια των ΙΜ75 και ΙΜ100 ομάδων. Αντίθετα, για τις ίδιες ομάδες ψαριών σημαντική αύξηση παρατηρήθηκε, στην τελευταία δειγματοληψία (62 ημέρες σίτισης), στον συντελεστή μετατρεψιμότητας της τροφής, στον σπλαχνοσωματικό και ηπατοσωματικό δείκτη. Το βάρος των ψαριών των ΙΜ75 και ΙΜ100 ομάδων μειώθηκε σημαντικά, στην τελευταία και τέταρτη δειγματοληψία αντίστοιχα. Η θνησιμότητα αυξήθηκε σημαντικά με την αύξηση της υποκατάστασης.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Feed consumption
Εντομοάλευρα
Ιχθυάλευρα
Feed conversion ratio
Λαβράκι
Δείκτης μετατρεψιμότητας τροφής
Fish meal
Πρόσληψη τροφής
Dicentrarchus labrax
Sea bass
Insects meal
Σιτηρέσια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-07T09:57:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)