Η διοικητική εκτέλεση υπό του καθεστώς του ΚΕΔΕ και του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η διοικητική εκτέλεση υπό του καθεστώς του ΚΕΔΕ και του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ)

Αλεξόπουλος, Αχιλλεύς Παναγιώτη

Η παρούσα εργασία στοχεύει σε μια πλήρη ανάλυση των διαδικαστικών βημάτων της διοικητικής εκτέλεσης. Εν προκειμένω, στον πρώτο κεφάλαιο δίδονται οι ορισμοί της διοικητικής εκτέλεσης και των δημόσιων εσόδων. Εν συνεχεία, επιχειρείται η καταγραφή των αρχικών σταδίων της εκτελεστικής διαδικασίας μ' έμφαση στα δικονομικά και θεωρητικά ζητήματα της συγκρότησης του νόμιμου τίτλου και της ατομικής ειδοποίησης. Παράλληλα, αναλύονται τα πρόστιμα και οι κυρώσεις που επιβάλλει ο ΚΕΔΕ αλλά και η συμβατότητα των ανωτέρω διατάξεων με την αρχή "ne bis in idem". Τέλος, αναφέρονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο νόμιμος τίτλος καθίσταται ανενεργός. Στο τρίτο κεφάλαιο καταγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού. Περαιτέρω, γίνεται αναφορά στις νέες διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) ως προς την εκτελεστική διαδικασία, ειδικότερα δε στις διατάξεις που αφορούν στα διασφαλιστικά μέτρα των απαιτήσεων του Δημοσίου και στην εισαγωγή της αλληλέγγυας ευθύνης. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την νόμιμη άμυνα του οφειλέτη που θεσμοθετείται με την άσκηση ανακοπής κατά των πράξεων της εκτελεστικής διαδικασίας.
This dissertation aims to analyze in detail the procedure of the administrative execution. Precisely, in the first chapter the definitions of the terms " administrative execution" and " public incomes" are given. Furthermore, we try to record the initial "steps" of this procedure concentrating on the judicial and theoretical issues of the creation of the legal title and the personal notification. In addition to this, the fines and the penalties imposed by the Codex of Collection of Public Incomes-Taxes and their compatibility to the judicial principle "ne bis in idem" are analyzed. We mention also the occasions, according to which the legal title becomes dead and buried/ inactive. In the third chapter, we record in detail the procedure of the confiscation and the auction. Moreover, we make a reference to the new Codex of Fiscal Procedure (4174/2013) over the procedure of execution, more precisely over the measures reassuring the fiscal claims of the Greek State and the introduction of the solidary responsibility. In the final chapter, we refer to the legal defense of the debtor, which is institutionalized with the legal remedy of appeal against the acts of the procedure of the administrative execution.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

διοικητική εκτέλεση
νόμιμος τίτλος
ταμειακή βεβαίωση
affirmation of distribution of public debts
administrative execution
legal title

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-07T10:31:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)