Ο ρόλος των social media ως παράγοντας επιρροής της σύγχρονης δημοκρατίας. Η περίπτωση της Αιγύπτου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο ρόλος των social media ως παράγοντας επιρροής της σύγχρονης δημοκρατίας. Η περίπτωση της Αιγύπτου.

Κωνσταντινίδου, Ιφιγένεια Γεωργίου

In the context of this master thesis we examine the case of the Egyptian revolution based on the theories of networked communication and resource mobilization. We argue about the rise in the use of new media in the Middle East and North Africa and present the role of social media in the following three areas: facilitating the organization of the movement, information dissemination within the country and abroad, as well as the creation of the revolution's collective identity. To confirm our conclusion, namely that the new media acted as an accelerator to the international developments and a crucial tool in the activists' organization level, we report on the situation in Egypt, the reasons that lead to the revolution, the role of traditional media in authoritarian regimes and the exploitation of Social Media from them especially in reference to the backlash results of the Egyptian regime to "shut down" the internet. Furthermore, we focused on the role of Social Media in disseminating information abroad and the international political pressure exerted due to their use. Finally, and in accordance with the initial goals of the paper, we investigate whether the internet in the Egyptian case leads to an alternative public sphere concluding that such a case is possible under conditions that do not depend on the very nature of the medium, but on its use as a tool by the citizen itself.
Στην πλαίσια της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας εξετάζουμε την περίπτωση της Αιγυπτιακής επανάστασης μέσα από την θεωρία της δικτυωμένης επικοινωνίας και την θεωρίας των πόρων για κινητοποίηση. Επιχειρηματολογούμε σχετικά με την άνοδο της χρήσης των νέων μέσων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής και παρουσιάζουμε τον ρόλο των social media στους παρακάτω τρεις άξονες: την διευκόλυνση της οργάνωσης του κινήματος, την διάδοση της πληροφόρησης εντός και εκτός της χώρας και την δημιουργία της συλλογικής ταυτότητας της επανάστασης. Για να φτάσουμε να επιβεβαιώσουμε το συμπέρασμά μας, πως δηλαδή τα νέα μέσα αποτέλεσαν επιταχυντή διεθνών εξελίξεων και κρίσιμο εργαλείο οργάνωσης σε ακτιβιστικό επίπεδο, περιγράφουμε στην κατάσταση στην Αίγυπτο, τους λόγους της επανάστασης, τα παραδοσιακά μέσα στα συντηρητικά καθεστώτα και την εκμετάλλευση των Social Media από τις αρχές ενώ παρουσιάζουμε και τα αποτελέσματα της σπασμωδικής από μεριάς του Αιγυπτιακού κράτους κίνησης να "κλείσουν" το διαδίκτυο. Ακόμη, εστιάζουμε στον ρόλο των Social Media στην διάχυση της πληροφορίας στο εξωτερικό και την διεθνή πολιτική πίεση που ασκήθηκε λόγω της χρήσης τους. Τέλος, και καθώς στους αρχικούς στόχους ήταν να ερευνήσουμε κατά πόσο το διαδίκτυο στην περίπτωση της Αιγύπτου οδηγεί σε μια εναλλακτική δημόσια σφαίρα, συμπεραίνουμε πως κάτι τέτοιο είναι εφικτό υπό προϋποθέσεις που δεν εξαρτώνται από την φύση του μέσου αλλά τη χρήση του ως εργαλείο από τον ίδιο τον πολίτη.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αίγυπτος
Social Media
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Egypt
Arab Spring
Αραβική Άνοιξη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-07T11:47:23Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.