Θεωρία και πρακτική για τον Ενιαίο Πολεοδομικό και Συγκοινωνιακό Σχεδιασμό

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Θεωρία και πρακτική για τον Ενιαίο Πολεοδομικό και Συγκοινωνιακό Σχεδιασμό

Εφραίμ, Γεώργιος

This research paper is entitled as “Integrated urban and transportation planning in theory and practice”, which examines the way in which the urban planning is combined with the traffic planning, and highlights the importance which have the application of the integrated urban land use planning and transports, for the achievement of the sustainable urban mobility in the cities. Primarily, is analyzed the interaction between land use and transports system and investigated the way in which these two components interact in this place, forming the urban environment. After that, is examined the factors which affect and defined this two-way relationship of the land-use in the transports and conversely. In the second chapter, are given some suggestions of the operation of that frame, of which the land-use planning and transports will be treated as an integrated system. In this way, the planning is applied more effectively, creating one more viable urban environment, which respects the citizen. Finally, is described extensively, three examples of the application of the Integrated transport and the land- use planning. The first example is referred to the city of Amsterdam, which develops the orientation in the public transport based on the ABC policy. The second example is referred to the case of Curitiba, which consists an important example of the application of transit oriented development. Finally, is analyzed the city of Strasbourg, which consists principal example of a successful parking management.
Η παρούσα ερευνητική εργασία με τίτλο «Θεωρία και πρακτική για τον ενιαίο Πολεοδομικό και Συγκοινωνιακό Σχεδιασμό», εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο ο πολεοδομικός σχεδιασμός συνδυάζεται με τον συγκοινωνιακό σχεδιασμό, και επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού χρήσεων γης και μεταφορών για την επίτευξη της βιώσιμης αστικής κινητικότητας στις πόλεις. Αρχικά, αναλύεται η αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις χρήσεις γης και στο σύστημα μεταφορών και ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι δύο αυτές συνιστώσες αλληλεπιδρούν στον χώρο διαμορφώνοντας το αστικό περιβάλλον. Ακολούθως, εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν και καθορίζουν αυτή την αμφίδρομη σχέση. Στη συνέχεια, μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζονται οι βασικές πολιτικές για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Τέλος, περιγράφονται τρία παραδείγματα ορθής πρακτικής του ενιαίου χωρικού σχεδιασμού. Το πρώτο παράδειγμα αναφέρεται στην πόλη του Άμστερνταμ, η οποία εφαρμόζει την πολιτική χωροθέτησης δραστηριοτήτων και κόμβων μεταφορών με την ονομασία «ABC». Το δεύτερο παράδειγμα, είναι η πόλη της Curitiba, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής της αστικής ανάπτυξης προσανατολισμένης στη δημόσια συγκοινωνία. Τέλος, αναλύεται η πόλη του Στρασβούργου, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη διαχείριση στάθμευσης.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Ενιαίος πολεοδομικός και συγκοινωνιακός σχεδιασμός
Sustainable urban planning
Integrated urban and transportation planning
Αλληλεπίδραση χρήσεων γης & μεταφορών
Βιώσιμος αστικός σχεδιασμός
Transport and Land-Use systems interaction

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-10T07:25:44Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)