Οι προσωρινές χρήσεις ως εργαλείο αστικής ανάπτυξης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι προσωρινές χρήσεις ως εργαλείο αστικής ανάπτυξης

Ανδρεάδου-Λαμπρίδου, Σμαράγδα

Year by year cities are facing even more complicated problems resulted from their social, financial and environmental changes. Subject of this research is the new interventions with their temporariness and their low cost. Within the framework of the economic recession the new unconventional tools for the solution of modern urban problems are called temporary/ tactical urbanism in the bibliography. Temporary projects are proved that they can be incorporated in the urban planning and revitalize the public places. The theoretical approaches, explanations, proofs and practices are presented in this thesis. Firstly, useful terms of this research are explained and temporariness in urban planning and land use is added. Then, cities’ history and their urban planning practices in the last decades are reviewed. The term of temporariness and the most important turning points in temporary land use history are presented. Its reason of existence and the factors for land use planning development with its advantages and disadvantages are explained. Additionally, the temporary uses are categorized according to their result, the developer in combination to projects’ legality and their life span. For the last category examples from Greek and international practices are presented since time differentiates the temporary usage from the standard conventional one. Moreover, the thesis studies the implementation and incorporation of two USA examples in urban planning. These case studies are selected because of the participation of all interested bodies, from citizens and non-profit organizations to local government. Last but not least, these cases can be applied in the urban planning worldwide adapted in the needs of each area. In conclusion, the chances of temporary usages could be part of a wider planning. Their combination to long-term detailed plan results to high efficiency. Social isolation, divided society and market failure are crisis symptoms which should be examined critically combined to present urban planning practices studying alternative development models.
Με το πέρασμα των χρόνων οι πόλεις καλούνται να ανταποκριθούν σε όλο και πιο περίπλοκα προβλήματα, απόρροια τον κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών μετασχηματισμών που υφίστανται. Αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας αποτέλεσε ένα νέο είδος παρεμβάσεων, που ξεχωρίζουν για τον προσωρινό τους χαρακτήρα και το μικρό κόστος χρηματοδότησης που απαιτείται για την υλοποίησή τους. Το σύνολο των νέων μην συμβατικών εργαλείων που καλούνται να δώσουν λύσεις στα σύγχρονα αστικά προβλήματα στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης είναι γνωστό στην βιβλιογραφία με τον όρο προσωρινή ή τακτική πολεοδομία (temporary/tactical urbanism). Στόχος της εργασίας είναι να αποδείξει πως τα προσωρινά έργα μπορούν να ενσωματωθούν στον αστικό σχεδιασμό και να προσφέρουν αναζωογόνηση των υποχρησιμοποιούντων δημόσιων χώρων. Ένα μείγμα θεωρητικών προσεγγίσεων, εξηγήσεων, αποδείξεων και εφαρμοσμένης εμπειρίας καταγράφεται εντός της εργασίας. Σε πρώτο στάδιο επιχειρείται η αποσαφήνιση χρήσιμων εννοιών που κρίθηκαν απαραίτητοι για τα μετέπειτα στάδια της ερευνητικής εργασίας και εισάγεται η έννοια του προσωρινού στην πολεοδομία και στις χρήσεις γης. Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια σύντομη ανασκόπηση στην ιστορία των αστικών περιοχών και της πολεοδομικής πρακτικής τις τελευταίες δεκαετίες. Έπειτα επιχειρήθηκε ο ορισμός, καθώς μια σύντομη αναφορά στα σημαντικότερα σημεία καμπής στην ιστορία των προσωρινών χρήσεων. Μετέπειτα επιχειρείται η κατανόηση του σκοπού και των παραγόντων ανάπτυξης προσωρινών χρήσεων, καθώς πραγματοποιήθηκε μια παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε κατηγοριοποίηση των προσωρινών χρήσεων ανάλογα με το αποτέλεσμα που έχουν στον χώρο μετά την αποπεράτωσή τους, τον φορέα υλοποίησης σε συνδυασμό με την νομιμότητα των έργων και τέλος με την διάρκεια ζωής τους. Για την τελευταία κατηγοριοποίηση κρίθηκε σκόπιμο να δοθούν κάποια χρήσιμα παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή εμπειρία. Η επιλογή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο χρόνος είναι το συστατικό στοιχείο που κάνει τις προσωρινές χρήσεις να διαφέρουν από τις καθιερωμένες συμβατικές. Η εργασία ολοκληρώθηκε μέσα από την μελέτη της πρακτικής εφαρμογής και ενσωμάτωσης δύο παραδειγμάτων από τις ΗΠΑ στην διαδικασία αστικού σχεδιασμού. Τα παραδείγματα αυτά επιλέχθηκαν διότι υπάρχει συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων από την βάση, πολίτες και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, μέχρι τις τοπικές αρχές. Τέλος τα παραδείγματα αυτά έχουν την δυνατότητα ενσωμάτωσης στον αστικό σχεδιασμό σε όλες τις χώρες, προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες των εν λόγο περιοχών. Συμπερασματικά, θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι οι ευκαιρίες των προσωρινών χρήσεων θα πρέπει να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού. Όταν οι προσωρινές χρήσεις συνδυάζονται με ένα μακροχρόνιο ολοκληρωμένο σχέδιο τότε επιφέρουν και τα καλύτερα αποτελέσματα. Ο κοινωνικός αποκλεισμός, η διαιρεμένη αστική κοινωνία, η αποτυχία της αγοράς είναι συμπτώματα μιας κρίσης, η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία να εξετασθούν κριτικά και να αμφισβητηθούν οι υπάρχουσες διαδικασίες σχεδιασμού, εξετάζοντας εναλλακτικά μοντέλα ανάπτυξης.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

temporary
πολεοδομία
προσωρινός
uses
Urbanism
χρήσεις γης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-10T08:21:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.