Ο Επικουρισμός στον Κικέρωνα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ο Επικουρισμός στον Κικέρωνα

Κατσάμπας, Χρήστος Νικολάου

Θέμα της εργασίας είναι η παρουσίαση της επικούρειας φιλοσοφίας στα έργα του Κικέρωνα, ο έλεγχος της αξιοπιστίας του ρήτορα ως καταγραφέα της διδασκαλίας του Επίκουρου και η κριτική που ασκεί σε αυτή. Η μελέτη εστιάζει κυρίως στα φιλοσοφικά έργα του ρήτορα και συγκεκριμένα σε αυτά όπου παραθέτει, αναλύει, σχολιάζει ολόκληρους τομείς της φιλοσοφίας του Επίκουρου ή και μεμονωμένες του φράσεις και απόψεις. Κύριοι θεματικοί άξονες των φιλοσοφικών έργων αποτελούν η ηθική, η θεολογία, η φυσική και η γνωσιολογία, κοινώς σχεδόν όλοι οι τομείς του επιστητού. H εργασία οργανώνεται γύρω από ένα κεντρικό άξονα, ένα δομικό τρίπτυχο. Σε ένα πρώτο επίπεδο παρουσιάζεται η επικούρεια φιλοσοφία, όπως τη μεταφέρει ο Κικέρωνας, σε ένα δεύτερο διασταυρώνονται οι πληροφορίες με διαθέσιμες πηγές επικούρειων φιλοσόφων, με έμφαση στα ίδια τα έργα του Επίκουρου και σε ένα τρίτο αναλύεται η κριτική που ασκεί ο Κικέρωνας σε κάθε επικούρεια θέση και επιχείρημα. Αυτό το τρίπτυχο της πραγμάτευσης και επεξεργασίας του υλικού εφαρμόζεται σε κάθε ενότητα αλλά και επιμέρους κεφάλαιο της εργασίας.
The subject of this paper is the presentation of the epicurean philosophy in the works of Cicero, as well as the orator’s reliability as a recorder of the Garden and his review on each philosophical theme. The paper mainly focuses on Cicero’s philosophical works and particularly in those who quotes, analyses and comments entire teaching sectors of Epicurus or even single phrases and views. Most important themes of his teaching are ethics, theology, physics and epistemology, in other words each and every sector of knowledge. The paper is organized on a central motif, a structural triplet. On the first level is presented the epicurean philosophy as it is quoted by Cicero, on a second we crosscheck these information with available epicurean sources mainly based on Epicurus’ works and on a third level we analyze the criticism of Cicero on the epicurean thesis. This structural triplet of procession is applied in every chapter of the paper.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Epicurus
φιλοσοφία
Επίκουρος
Κικέρωνας
philosophy
Cicero

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-10T08:40:00Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)