Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια

Καρνούσος-Πάγκαλτσος, Ιωάννης Απόστολου

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη της Ευρωπαϊκής πολιτικής ενεργειακής ασφάλειας. Κύριοι τομείς μελέτης και έρευνας υπήρξαν η ενεργειακή ασφάλεια, η ασφάλεια προσφοράς και ζήτησης, η διαφοροποίηση πηγών, το ενεργειακό σύστημα σαν ιδιαίτερο αντικείμενο μελέτης, η Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια και η προσπάθεια απεξάρτησης από τον ρωσικό παράγοντα. Επίσης δόθηκε προσοχή σε τομείς όπως οι υπό σχεδίαση μελλοντικοί αγωγοί φυσικού αερίου, το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο σαν εργαλείο χάραξης πολιτικής, η προσπάθεια δημιουργίας μίας ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας και ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών ενέργειας στην ΕΕ. Επιπλέον διερευνήθηκαν τα ζητήματα των ΑΠΕ και των μειονεκτημάτων τους, η πυρηνική ασφάλεια, η ανάγκη επενδύσεων στο ενεργειακό δίκτυο, η σύνδεση γεωστρατηγικών συμφερόντων και ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας και η στρατιωτική διάσταση της ενεργειακής ασφάλειας. Τέλος παρατέθηκε η σημασία της ασφάλειας των ενεργειακών υποδομών, το κόμβου μεταφοράς ενέργειας των στενών του Βοσπόρου, οι προοπτικές εξελίξεων για την ενεργειακή ασφάλεια καθώς και δευτερεύοντα ζητήματα ενεργειακής συνεργασίας και ο τομές του LNG.
The aim of the present thesis was the study of the European energy security policy. Main sectors of study and research were the energy security, the security of supply and the demand security, the diversification of energy sources, the energy system as an independent subject of study, the European strategy for the energy security and the aim of minimizing the dependence from the Russian supply. Furthermore we analyze the projects for new pipelines, the European institutional framework as a tool of energy policy, the effort for the creation of a internal integrated energy market and the role of the European Independent energy regulators. Also we pinpointed the effects of the use of renewable energy sources,, the nuclear energy safety importance and the need of more investments in the energy sector. Last but not least we examine the importance of the energy infrastructure security, the role of strategic points like the Bosporus strains, the future aspects of the energy security and the role of the LNG and the secondary international cooperation in the energy sector.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Security of Supply
Energy Infrastructure Security
Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ασφάλεια
European Energy Security
Ασφάλεια Ανεφοδιασμού
Ασφάλεια Ενεργειακών Υποδομών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-10T08:58:48Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)