Δυνητικοί εαυτοί εφήβων και οι αναπαραστάσεις των γονέων για τους δυνητικούς εαυτούς των παιδιών τους: Ο ρόλος του φύλου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Δυνητικοί εαυτοί εφήβων και οι αναπαραστάσεις των γονέων για τους δυνητικούς εαυτούς των παιδιών τους: Ο ρόλος του φύλου.

Βελούτσου, Χαρίκλεια-Αννα Κωνσταντίνου

Η παρούσα έρευνα αποσκοπούσε στη μελέτη των δυνητικών εαυτών των ελλήνων εφήβων σήμερα, σε μια περίοδο κατά την οποία η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει την ελληνική οικογένεια. Πιο συγκεκριμένα, μελετώνται οι δυνητικοί εαυτοί των εφήβων, καθώς και οι αναπαραστάσεις των γονέων για τους μελλοντικούς εαυτούς των παιδιών τους, υπό την οπτική του φύλου. Στην έρευνα συμμετείχαν 225 μαθητές και 319 μαθήτριες Α’ Λυκείου που φοιτούσαν σε αντιπροσωπευτικό δείγμα σχολείων της Θεσσαλονίκης και ένας από τους δύο γονείς τους (307 μητέρες, 72 πατέρες). Οι ποιοτικές αναφορές των εφήβων για τους δυνητικούς τους εαυτούς αλλά και των γονέων τους κατηγοριοποιήθηκαν ως προς το είδος των δυνητικών εαυτών που οι έφηβοι δήλωσαν με σειρά κατάταξης, σύμφωνα με το σύστημα κατηγοριοποίησης των Oyserman & Markus (1990a), αλλά και με μικρές διαφοροποιήσεις του συστήματος αυτού. Στα Αποτελέσματα αρχικά παρουσιάζονται αναλυτικά οι κατανομές συχνοτήτων των διαφορετικών τύπων δυνητικών εαυτών εφήβων, αγοριών και κοριτσιών, και γονέων, πατέρων και μητέρων. Μια σειρά αναλύσεων ελέγχου ανεξαρτησίας χ2 έδειξε στατιστικώς σημαντική σύνδεση ή απουσία σύνδεσης μεταξύ των δυνητικών εαυτών και των υπό εξέταση μεταβλητών. Τα αποτελέσματα συζητώνται με αναφορά στη σύγχρονη βιβλιογραφία και την τρέχουσα οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα.
T The aim of the present study was to investigate the possible selves of the Greek adolescents nowadays, at the rise of the economic crisis in Greece. Specifically, this study investigated the possible selves of adolescents and one of their parents' representations about the future selves of their children. A gender perspective was adopted as well. The sample consisted of 225 boys and 319 girls attending 10th grade, in a representative sample of Thessaloniki’s schools and one of their parents (307 mothers, 72 fathers). Qualitative reports of adolescents for their possible selves but also their parents’s representations for them, were classified according to the classification system of Oyserman & Markus (1990a). Frequently distributions of all different types of possible selves were presented for the total samples of students and parents, as well as separately for boys and girls, fathers and mothers. A series of chi-square independence tests indicated a number of significant association as well as absence of significant association among the variables under examination. The results are discussed in of current theory in the context of the current financial recession of Greece.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

δυνητικοί εαυτοί
possible selves
gender
γονεϊκές αναπαραστάσεις
φύλο
parental representations

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-10T09:15:23Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ψυχολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.