Η παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τον Κανονισμό 44/2001 ( ερμηνεία του ΔΕΚ, ζητήματα εφαρμογής, Πράσινη Βίβλος και προτάσεις αναθεώρησης)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας κατά τον Κανονισμό 44/2001 ( ερμηνεία του ΔΕΚ, ζητήματα εφαρμογής, Πράσινη Βίβλος και προτάσεις αναθεώρησης)

Κωστοπούλου, Κατερίνα ΝΙκολάου

Οι συμφωνίες για παρέκταση διεθνούς δικαιοδοσίας, είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια από τις διάφορες έννομες τάξεις, για αυτοπεριορισμό του κατεξοχήν προνομίου του νομοθέτη για αποκλειστικό καθορισμό της κατά τόπο αρμοδιότητας και της διεθνούς δικαιοδοσίας, χάριν του σεβασμού της αυτονομίας της ιδιωτικής βούλησης. Ο κύριος δικαιολογητικός τους λόγος είναι η ασφάλεια του δικαίου, η οποία σαφώς αποκτά μεγαλύτερη σημασία όταν η συμφωνία παρέκτασης που καταρτίζεται αφορά τον καθορισμό της διεθνούς δικαιοδοσίας. Και αυτό γιατί, η εκ των προτέρων γνώση του αρμόδιου δικαστηρίου που θα τάμει την τυχόν ανακύπτουσα διαφορά, έχει τα πλεονεκτήματα του κέρδους χρόνου, χρημάτων και ενέργειας καθώς αποφεύγεται κάθε άσκοπη αναζήτηση αρμοδιότητας και την αβεβαιότητα ως προς την έκβαση αγωγών που ασκήθηκαν ενώπιον δικαστηρίων με αμφισβητούμενη δικαιοδοσία. H παρούσα εργασία πραγματεύεται το ζήτημα των συμφωνιών παρέκτασης σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου, και συγκεκριμένα όπως αυτό ρυθμίζεται από το άρθρο 23 του Κανονισμού 44/2001, για την διεθνή δικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η ανάλυση που ακολουθεί θα προσπαθήσει να απαντήσει στα ερωτήματα που τέθηκαν από την πρακτική εφαρμογή του εν λόγω άρθρου, βασιζόμενη κατά κύριο στην νομολογία του ΔΕΚ.
Jurisdiction agreements is the “mean” that is used in the recent years by the several national laws as limit to the prerogative of the legislator to designate exclusively the territorial and international jurisdiction, in respect of private autonomy. Jurisdiction agreements mainly increase legal certainty, which clearly becomes more important when the choice of court agreement determines the international jurisdiction. The foreknowledge of the court that will solve the arising dispute has the advantages of gaining time, money and energy as well as avoiding, not only an unnecessary search of jurisdiction, but also the uncertainty regarding the result of an action brought in courts with contentious jurisdiction. This paper addresses the issue of jurisdiction agreements in European law, in particular as regulated by Article 23 of Regulation 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. The following analysis will attempt to answer the questions raised by the practical implementation of this article, based primarily in the jurisprudence of the ECJ.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

European Procedural Law
Ευρωπαϊκό Δικονομικό Δίκαιο
Παρέκταση δικαιοδοσίας
Jurisdiction Agreements

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-10T11:10:01Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.