Φασματοσκοπία Ταχέων Νετρονίων σε Σφαιρικό Αναλογικό Απαριθμητή

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Φασματοσκοπία Ταχέων Νετρονίων σε Σφαιρικό Αναλογικό Απαριθμητή

Σαμαράς, Δημήτριος

Το θέμα αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της Φασματοσκοπίας των Ταχέων Νετρονίων με το Σφαιρικό Αναλογικό Απαριθμητή που βρίσκεται στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής, του Τομέας Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο πρώτο μέρος, γίνεται μια εκτενής περιγραφή του αναλογικού απαριθμητή, παρέχοντας μια εις βάθος ερμηνεία των αρχών της λειτουργίας του, των παραγόντων που επηρεάζουν την ανίχνευση, και την απόδοση του. Στο δεύτερο μέρος, ακολουθεί μια περιγραφή του σφαιρικού αναλογικού απαριθμητή, ενός καινοτόμου είδους ανιχνευτή που ανήκει στην κατηγορία των αναλογικών απαριθμητών, με εξήγηση της λειτουργίας του, καθώς και των πλεονεκτημάτων που φέρει αυτό το σύστημα ανίχνευσης. Στο τρίτο μέρος παρατίθενται οι κύριες μέθοδοι φασματοσκοπίας νετρονίων, με μια περιγραφή για κάθε μια, όπως επίσης και μια σύγκριση μεταξύ αυτών. Στο τέταρτο μέρος, διευκρινίζεται ο τρόπος με τον οποίο ένας σφαιρικός αναλογικός απαριθμητής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανίχνευση και φασματοσκοπία ταχέων νετρονίων. Και τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την πειραματική διαδικασία. Περιλαμβάνεται η μελέτη και επεξεργασία ήδη ληφθείσες μετρήσεις μέσω του σφαιρικού αναλογικού απαριθμητή και η εξαγωγή ενός ενεργειακού φάσματος νετρονίων, που ήταν και το ζητούμενο της εργασίας αυτής.
The subject of this dissertation is the study of Fast Neutron Spectroscopy with the Spherical Proportional Counter that is located at the Laboratory of Nuclear Physics of the Department of Nuclear and Elementary Particle Physics in the School of Physics of the Aristotle University of Thessaloniki. In the first part, an extensive report on the concept of the proportional counter is written, providing an in-depth explanation of the principles of its operation, of the factors that affect the detection, and the performance of it. In the second part, there follows a description of the spherical proportional counter, a novel type of detector belonging to the proportional counter category of detectors, explaining its operation as well as the advantages this detection system has. In third part, are discussed the main methods of neutron spectrometry, with a description of each and a comparison between them. In the fourth part, it is explained how the spherical proportional counter can be modified in order to operate for thermal and fast neutron detection and spectroscopy. Finally, the results from the experimental procedure are presented. These include the study and processing of already taken measurements with the spherical proportional counter, and the extraction of a neutron energy spectrum that was the objective of this project.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-10T11:12:52Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)