Η εφαρμογή του λειτουργικού ηλεκτρικού ερεθισμού στην αντιμετώπιση των κακώσεων του νωτιαίου μυελού.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η εφαρμογή του λειτουργικού ηλεκτρικού ερεθισμού στην αντιμετώπιση των κακώσεων του νωτιαίου μυελού.

Πασενίδου, Μαρία Φωτίου

Objectives: To investigate the efficacy of functional electrical stimulation in the treatment of motor deficits in individuals with spinal cord injury compared to the application of standard physiotherapy. Methods: The literature search included electronic databases Medline (via PubMed) , Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL, the Cochrane Library), PEDro (Physiotherapy Evidence Database), databases from unpublished studies such as WHO International Clinical Trials Registry Platform, Australian New Zealand Clinical Trials Registry, EU Clinical Trials Register, Grey Literature ( The New York Academy, Grey literature report), Opengrey.eu. The risk assessment bias in the studies included was based on "the Cochrane Collaboration tool for assessing the risk of bias'. Results: Those who belonged to the intervention group and received combination therapy, standard physical therapy and functional electrical stimulation, improved both the gross and fine motor skills of the upper limb. Mobility of the lower limb in the intervention group showed an increase in walking speed and improvement in endurance only in the acute phase of recovery and not in chronic phase. Conclusions: The right design and combination of functional electrical stimulation with standard physiotherapy can produce the best results. Further investigation is needed.
Στόχοι: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του λειτουργικού ηλεκτρικού ερεθισμού στην αντιμετώπιση των κινητικών ελλειμμάτων σε άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού σε σύγκριση με την τυπική εφαρμογή φυσικοθεραπείας. Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτησης στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Medline (μέσω PubMed) , Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL, the Cochrane Library), PEDro (Physiotherapy Evidence Database) καθώς και βάσεις δεδομένων από αδημοσίευτες μελέτες όπως WHO International Clinical Trials Registry Platform, Australian New Zealand Clinical Trials Registry, EU Clinical Trials Register, Grey Literature (The New York Academy, Grey literature report), Opengrey.eu. Η εκτίμηση του κινδύνου συστηματικού σφάλματος στις μελέτες που συμπεριλήφθηκαν βασίστηκε στο εργαλείο της Cochrane Collaboration για την εκτίμηση του κινδύνου συστηματικού σφάλματος. Αποτελέσματα: Όσοι ανήκαν στην ομάδα παρέμβασης και λάμβαναν συνδυαστική θεραπεία, τυπική φυσικοθεραπεία και λειτουργικό ηλεκτρικό ερεθισμό, βελτίωσαν τόσο την αδρή όσο και τη λεπτή κινητικότητα του άνω άκρου. Για την κινητικότητα του κάτω άκρου, αντίστοιχα, η ομάδα παρέμβασης παρουσίασε αύξηση της ταχύτητας βάδισης και βελτίωση στην αντοχή μόνο στην οξεία φάση της αποκατάστασης και όχι στη χρόνια.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Κάκωση νωτιαίου μυελού
Walking
Λειτουργικός ηλεκτρικός ερεθισμός
4. Grasping
Functional electrical stimulation
Βάδιση
Σύλληψη
Spinal cord injury

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-10T11:44:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)