Οι νέες διατάξεις για την εκκρεμοδικία κατά τον Κανονισμό 1215/2012

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι νέες διατάξεις για την εκκρεμοδικία κατά τον Κανονισμό 1215/2012

Δούκα, Αναστασία Κοσμά-Αριστοτέλη

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί μία διείσδυση στις νέες διατάξεις της εκκρεμοδικίας του Κανονισμού 1215/2012. Εξετάζει την ιστορική εξέλιξη του θεσμού της εκκρεμοδικίας από τη Σύμβαση των Βρυξελλών έως τον Κανονισμό 44/2001 (Βρυξέλλες Ι), εστιάζοντας στα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του και οδήγησαν στην τροποποίησή του από τον Κανονισμό 1215/2012. Ειδική έμφαση αποδίδεται στο φαινόμενο της τορπίλης, το οποίο αναδείχθηκε μέσα από την πρακτική των εν δυνάμει οφειλετών – κυρίως σε υποθέσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας – να ασκούν προληπτικά αναγνωριστική αγωγή περί μη ύπαρξης παραβάσεως στο πρόσωπό τους ενώπιον ενός δικαστηρίου κράτους – μέλους, αρμόδιου ή μη, συνήθως γνωστού για βραδυκινησία στην απονομή της δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι τροποποιήσεις που επέφερε ο Κανονισμός, η σπουδαιότερη εκ των οποίων ήταν η ανατροπή της αρχής της χρονικής προτεραιότητας του πρώτου επιληφθέντος δικαστηρίου σε περίπτωση υπάρξεως ρήτρας παρέκτασης υπέρ ενός μεταγενεστέρως επιληφθέντος δικαστηρίου. Επιχειρείται και μία συγκριτική επισκόπηση των ρυθμίσεων της εκκρεμοδικίας στο ελληνικό, στο ηπειρωτικό και στο αγγλοσαξωνικό δίκαιο τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Κανονισμό 1215/2012. Ειδική αναφορά γίνεται στη σύγκριση των ρυθμίσεων του ελληνικού δικαίου περί εκκρεμοδικίας με τις αντίστοιχες του Κανονισμού 1215/2012. Τέλος, γίνεται μία αποτίμηση της συμβολής των νέων διατάξεων στον περιορισμό του φαινομένου της τορπίλης.
The present paper attempts a penetration into the new provisions of lis pendens of the Regulation 1215/2012. It examines the historical development of the institution of lis pendens from the Brussels Convention to the Regulation 44/2001 (Brussels I), focusing on the problems encountered during its implementation, which led to its amendment by the Regulation 1215/2012. Special emphasis is placed on the torpedo actions, which emerged mainly in patent matters through the practice of potential infringers to bring a preventive declaratory action for the non- existence of an infringement in their face before a court of a member – state, competent or not, usually known for slowness in the administration of justice. In this context, we examine the amendments made by the Regulation, the most important of which was the overthrow of the principle of time priority of the court first seised in case of existence of a prorogation clause for the court seised subsequently. A comparative overview of the lis pendens rules in Greek, in continental and anglo-saxon law both among themselves and with the Regulation 1215/2012 is attempted. Specific reference is made to the comparison of Greek law rules on lis pendens with those of Regulation 1215/2012. Finally, we make an assessment of the contribution of the new provisions to the limitation of torpedo actions.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Φαινόμενο Τορπίλης
Lis Pendens
Εκκρεμοδικία
Torpedo Actions

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-10T11:51:45Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.