Επιλογή Γεγονότων όπου παράγεται Μποζόνιο Higgs Μεγάλης Μάζας μαζί με Μποζόνιο Ζ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Επιλογή Γεγονότων όπου παράγεται Μποζόνιο Higgs Μεγάλης Μάζας μαζί με Μποζόνιο Ζ

Αγαποπούλου, Χριστίνα

Αυτή η εργασία παρουσιάζει την επιλογή γεγονότων για την παραγωγή ενός μποζονίου Higgs μαζί με ένα Z μποζόνιο που οδηγούν σε μια τελική κατάσταση ενός ζεύγους λεπτονίων που προέρχονται από το μποζόνιο Ζ, και μεγάλης εκλειπόμενης ενέργειας λόγω της αόρατης διάσπασης του μποζονίου Higgs. Το Higgs θεωρείται ότι έχει μάζα περίπου mH = 300GeV . Αρχικά, υπάρχει μια σύντομη εισαγωγή για το Καθιερωμένο Μοντέλο και το μποζόνιο Higgs, ακολουθούμενη από τις κύριες πτυχές της θεωρίας της σχετικής παραγωγής ΖΗ. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο ανιχνευτής ATLAS του CERN μαζί με μια ανασκόπηση των κύριων στοιχείων του. Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλύσουμε τα δεδομένα και τα δείγματα προσομοίωσης Monte Carlo, προκειμένου να εξαγάγουμε ένα πιθανό σήμα. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει μια αναφορά του είδους δεδομένων που συλλέγονται από το ATLAS και των δειγμάτων Monte Carlo χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση των διεργασιών του σήματος και του υποβάθρου, που ακολουθείται από μια περιγραφή της ανακατασκευής των φυσικών αντικειμένων, όπως τα μιόνια, τα ηλεκτρόνια, πίδακες και της Εκλειπόμενης Εγκάρσιας Ενέργειας. Το κύριο αντικείμενο της μελέτης αυτής αρχίζει με την επιλογή δεδομένων, στην οποία περιγράφονται τα βήματα που πραγματοποιούνται προκειμένου να μειωθεί το υπόβαθρο και να αυξηθεί η σημασία του σήματος, συμπεριλαμβανομένων των περικοπών και της κανονικοποίησης των δειγμάτων. Περιλαμβάνονται επίσης και τα συστηματικά σφάλματα που πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτήν την ανάλυση. Τέλος, τα αποτελέσματα της επιλογής γεγονότων παρουσιάζονται, στα οποία υπάρχει σαφής απόδειξη της μείωσης του σήματος υποβάθρου σε σχέση με το ZH → ll+inv. σήμα. Μια ποσοτική εκτίμηση της μείωσης αυτής φαίνεται από τον υπολογισμό της σχετικής υπέρβασης του σήματος από το υπόβαθρο, σε όρους σφάλματος υποβάθρου. Η πτυχιακή εργασία αυτή ολοκληρώθηκε υπό τη συνεχή καθοδήγηση και βοήθεια της καθηγήτριας Χαράς Πετρίδου, την οποία ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον καθηγητή Κώστα Κόρδα ο οποίος ανέλαβε τη εργασία μου ως υπεύθυνος καθηγητής, ενώ η κα. Πετρίδου ήταν σε εκπαιδευτική άδεια.
This thesis presents the event selection for the associated production of a Higgs alongside a Z boson that give rise to a final state of a lepton pair originating from the Z boson, and large missing energy due to the invisible decay of the Higgs boson. The Higgs is considered to have a mass around m H = 300GeV. Firstly, there is a short introduction to the Standard Model and the Higgs boson, followed by the main aspects of the theory of the ZH associated production. Afterwards, the ATLAS detector at CERN is presented along with a review of its main components. The goal of this thesis is to analyze data and Monte Carlo samples in order to extract a possible signal. To this purpose, there is a sort reference to the data sample collected from the ATLAS and the Monte Carlo samples used to simulate the signal and background processes, followed by a description of the reconstruction of physics objects such as muons, electrons, jets and Missing Transverse Energy. The main subject of this study begins with the event selection, in which I describe the steps that are undertaken in order to reduce the background and increase the signal significance, including the event cuts and the normalization of the samples. I also include the systematic uncertainties that must be considered in this analysis. Lastly, the results of the event selection are presented, in which there is clear evidence of reduction of the background signal with respect to the ZH → ll + inv. signal. A quantitative measure of this reduction is subtracted from calculating the signal excess over the background in terms of background error. This thesis was completed under the continuous guidance and assistance of Professor Chara Petridou, for whom I express my gratitude. I would also like to thank Professor Kostas Kordas who undertook my thesis as supervisor, while Pr. C. Petridou was on an educational leave.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek
English

2016
2016-10-10T11:58:11Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)