Ημιγραμμική θεωρίας και τα όριά της

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ημιγραμμική θεωρίας και τα όριά της

Ζαχαρέγκας, Γεώργιος

The theory that describes the interaction between low-amplitude waves and charged particles in plasma is called Quasilinear theory. The primary purpose of this work is to investigate the validity of Quasilinear theory of plasmas. Although this theory is very useful when studying conditions of low-amplitude turbulence, it is also very limited in applicability, since it rapidly breaks down if the amplitudes are increased. This is a well known issue, and has been addressed in various studies. In this work, after an introduction to some basic concepts of plasma physics that are useful for the better understanding of what follows, we make a general introduction to the methodology of Quasilinear theory. After this, we apply the theoretical results on three examples of electrostatic turbulence, in which we focus on pointing out the wave energy threshold above which it becomes invalid. To achieve this, we compare the analytical predictions of Quasilinear theory with the corresponding numerical results, obtained by a generic relativistic test particle numerical model.
Η θεωρία που περιγράφει την αλληλεπίδραση μεταξύ χαμηλού πλάτους κυμάτων και φορτισμένων σωματιδίων μέσα στο πλάσμα, ονομάζεται Ημιγραμμική θεωρία (Quasilinear theory). Ο κύριος σκοπός μας σε αυτή την εργασίας είναι να διερευνήσουμε κάτω από ποιές συνθήκες η Ημιγραμμική θεωρία του πλάσματος ισχύει. Παρότι αυτή η θεωρία είναι εξαιρετικά χρήσιμη όταν μελετάμε χαμηλού-πλάτους διαταραχές, είναι επίσης πολύ περιορισμένης εφαρμοσιμότητας, καθώς γρήγορα καταρρέει όταν τα πλάτη αυξηθούν. Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα, και έχει συζητηθεί σε πολλές μελέτες. Σε αυτή την εργασία, μετά από μια σύντομη εισαγωγή σε βασικές έννοιες της φυσικής πλάσματος οι οποίες είναι χρήσιμες για την καλύτερη κατανόηση των όσων ακολουθούν, κάνουμε μια γενική εισαγωγή στην Ημιγραμμική θεωρία. Αμέσως μετά, εφαρμόζουμε τα θεωρητικά αποτελέσματα σε τρία παραδείγματα ηλεκτροστατικών διαταραχών, στα οποία επικεντρωνόμαστε στο να προσδιορίσουμε το όριο στην ενέργεια των κυμάτων πάνω από το οποίο αυτή παύει να ισχύει. Για να το πετύχουμε αυτό, συγκρίνουμε τις αναλυτικές προβλέψεις της Ημιγραμμικής θεωρίας με τα αντίστοιχα αριθμητικά αποτελέσμτα, τα οποία παίρνουμε από ένα γενικό σχετικιστικό μοντέλο δοκιμαστικών σωματιδίων.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016
2016-10-11T07:05:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.