Επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος - Πειραματικά δεδομένα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος - Πειραματικά δεδομένα

Διδασκάλου, Στυλιανός

Αντικείμενο της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη της επιταχυνόμενης διαστολής του σύμπαντος και η ανάλυση δύο πειραμάτων που επιβεβαιώνουν την διαστολή. Το πρώτο πείραμα είναι το Supernova Cosmology Project και το δεύτερο ο δορυφόρος WMAP της NASA. Αρχικά, γίνεται μια αναφορά στη θεωρία της μεγάλης έκρηξης και στο μαθηματικό υπόβαθρου που περιγράφει ένα επιταχυνόμενο σύμπαν. Στη συνέχεια, γίνεται μια αναφορά στους υπερκαινοφανείς τύπου Ι και τύπου ΙΙ. Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά τα δύο πειράματα, καθώς και τα αποτελέσματά τους.
Purpose of this thesis is to study the accelerating expansion of the universe and the analysis of two experiments that confirm the expansion. The first experiment is the Supernova Cosmology Project and the second is NASA’s satellite, WMAP. Initially, there is a reference to the Big Bang theory and the mathematical background that describes an accelerating universe. Then there is an introduction to supernova type I and type II. In the end, details and results from the two experiments are being presented.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-11T07:14:09Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.