Αναπαραγωγικοί Αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αναπαραγωγικοί Αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων

Ερμείδης, Κυριάκος

Στην παρούσα εργασία αναφέρονται τα βασικά στοιχεία πυρηνικής φυσικής και οι κύριες πυρηνικές αντιδράσεις όπως η σχάση .Στη συνέχεια αναφέρονται τα βασικά στοιχεία της πυρηνικής τεχνολογίας ,όπως τα μέρη ενός αντιδραστήρα και η λειτουργία του καθώς και οι κατηγορίες τους ανάλογα με τις ιδιότητες τους. Το βασικό θέμα που επικαλείται η παρούσα εργασία αφορά ένα συγκεκριμένο είδος πυρηνικών αντιδραστήρων τους αναπαραγωγικούς αντιδραστήρες ταχέων νετρονίων. Αρχικά αναφέρονται οι λόγοι και οι ανάγκες που ώθησαν την επιστημονική κοινότητα στην δημιουργία τους, οι βασικές δομές του και η λειτουργία τους. Επιπλέον αναλύονται 2 αντιδραστήρες αυτής της κατηγορίας.Τέλος αναφέρονται τα πλεονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας και ειδικά τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων αντιδραστήρων.
In this work out the basics of nuclear physics and the principal nuclear reactions such as fission .In below are the basics of nuclear technology, such as parts of a reactor and its operation as well as their categories according to their properties. The key issue cited by the present work concerns a particular type of nuclear reactor breeder reactors fast neutrons(Fast Breeders Reactors). Initially setting out the reasons and needs that have led the scientific community in the creation of the basic structures and their function. Moreover analyzed two reactors this category . Finally mentioned the advantages of nuclear energy and particularly the advantages of these reactors.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-11T07:31:16Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)