Μικροκυματική Κοσμική Ακτινοβολία Υποβάθρου: Ανάλυση Γωνιακού Φάσματος Ισχύος και Αποτελέσματα WMAP

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μικροκυματική Κοσμική Ακτινοβολία Υποβάθρου: Ανάλυση Γωνιακού Φάσματος Ισχύος και Αποτελέσματα WMAP

Λυτροσυγγούνης, Ιωάννης

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ανάλυση του γωνιακού φάσματος ισχύος της μικροκυματικής κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου και η μελέτη των αποτελεσμάτων της αποστολής WMAP. Αρχικά, η εργασία εστιάζει στο μοντέλο της Μεγάλης Έκρηξης και την εξέλιξη του σύμπαντος βάσει αυτού και στη συνέχεια μελετάται το φάσμα μελανού σώματος της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου εξάγοντας αριθμητικά αποτελέσματα βάσει αυτού. Στα επόμενα κεφάλαια αναλύεται η διαδικασία δημιουργίας των ακουστικών κορυφών του γωνιακού φάσματος ισχύος, εξετάζοντας παράλληλα την εξάρτηση τους από διάφορες κοσμολογικές παραμέτρους. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι ανισοτροπίες που χαρακτηρίζουν την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου και γίνεται μαθηματική ανάλυση της συνεισφοράς τους στην θερμοκρασιακή διακύμανσή της. Ακολουθεί η περιγραφή της παραγωγής και αποτύπωσης της πόλωσης της κοσμικής ακτινοβολίας υποβάθρου, καθώς και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προκύπτουν. Η εργασία ολοκληρώνεται με την επισκόπηση της αποστολής WMAP, και την μελέτη των αποτελεσμάτων που προέκυψαν. Τέλος, στο παράρτημα της εργασίας περιγράφεται η στατιστική που χρησιμοποιείται στην ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τις μετρήσεις της ακτινοβολίας υποβάθρου, καθώς και η μαθηματική ανάλυση που οδηγεί στον θεωρητικό υπολογισμό της μορφής του γωνιακού φάσματος ισχύος.
The aim of this diploma thesis is the angular power spectrum analysis of the cosmic microwave background and the review of the WMAP mission results. Initially, the thesis focuses on the Big Bang cosmological model and the universe evolution according to this. Afterwards there is a study on the black body spectrum of the cosmic microwave background and some numerical results that extracted based on this. In the next the production process of the acoustic peaks in the angular power spectrum chapters is described and is investigated their contingency on various cosmological parameters. In addition, is presented the anisotropies that characterize the cosmic microwave background temperature and their contribution to the temperature fluctuation. Consequently the production and the imprint of the cosmic microwave background polarization is reported, and is explicated the results. This thesis is finalized with the WMAP mission overview and the analysis of the resultant data. At last, in the appendix is described the statistics that used for the data analysis of the cosmic microwave background measurements, and is derived the mathematical formula that gives the theoretical shape of the angular power spectrum.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-11T07:38:43Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)