Προσεγγίζοντας τα δικαιώματα του παιδιού υπό το πρίσμα των γονέων: Διερεύνηση των στάσεων και απόψεων Ρομά γονέων, αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Η περίπτωση του Δροσερού Ξάνθης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Προσεγγίζοντας τα δικαιώματα του παιδιού υπό το πρίσμα των γονέων: Διερεύνηση των στάσεων και απόψεων Ρομά γονέων, αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού. Η περίπτωση του Δροσερού Ξάνθης

Τρικκαλιώτη, Ειρήνη-Γεωργία Κωνσταντίνου

Τα δικαιώματα του παιδιού είναι μια έννοια σύμφυτη με την οικουμενική ανθρώπινη φύση. Αυτό σημαίνει ότι θεσμοθετήθηκαν για να προστατεύουν τη ζωή και την αξιοπρέπεια των παιδιών, ανεξαρτήτως κοινωνικών-οικονομικών-πολιτισμικών και άλλων πλαισίων. Η εσωτερική ανομοιογένεια και οι κάθετες διαφοροποιήσεις εντός των κοινοτήτων των Ρομά είναι αναμφισβήτητες. Εντούτοις, οι Ρομά παρουσιάζουν αρκετά κοινά στοιχεία σε βασικές πτυχές της κοινωνικο-οικονομικής τους ζωής και στην ποιότητα των σχέσεών τους με την ευρύτερη κοινωνική εξωομάδα, βιώνοντας πολυεπίπεδα τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η γράφουσα, μέσω της ποιοτικής έρευνας πεδίου, επιδιώκει να μελετήσει την επίδραση κοινωνικών-οικονομικών-θεσμικών-πολιτισμικών παραγόντων, στη διαμόρφωση των απόψεων, στάσεων και πρακτικών των Ρομά γονέων, αναφορικά με βασικά δικαιώματα των παιδιών τους. Η διερεύνηση του πρίσματος, υπό το οποίο οι γονείς σκέφτονται και δρουν, συνθέτει μια πιο ολιστική, δομοαιτιακή προσέγγιση του ζητήματος. Η μελέτη της αναγνώρισης ή απόρριψης και εφαρμογής ή παράβλεψης των δικαιωμάτων, σε διαφορετικά πεδία δράσης, αποκτά ιδιαίτερη δυναμική στη σύγχρονη πολυετεροτική κοινωνία. Η ανίχνευση των υβριδικών σχέσεων που δομούνται εντός των πλαισίων αυτών και ο χαρακτήρας, δημοκρατικός ή εξουσιαστικός, που αυτές αποκτούν, αποτελούν το ερμηνευτικό πλαίσιο της εκάστοτε κοινωνικής πραγματικότητας .
Children's rights are a concept inherent in the universal human nature. This means, that the rights were established to protect the life and dignity of children, regardless the socio-economic, cultural and other contexts. The internal heterogeneity and the vertical variations within the Roma communities are undeniable. However, in general, Roma have several common characteristics in their lifestyle, in key aspects of socio-economic life and the quality of their relations with the wider social outgroup, multi experiencing social exclusion. The writer, through qualitative field research aims to study the influence of social-economic-cultural-institutional factors in shaping opinions, attitudes and actions of Roma parents, regarding the basic rights of their children. The investigation of their perspectives, in which the parents think and act, constitutes a more holistic structural-reasons approach of the issue. The study of the recognition or rejection and implementation or oversight of the rights in different contexts of action, is particularly dynamic in the contemporary multi-diverse society. The detection of hybrid relationships that are built within different frameworks and the nature, democratic or authoritarian, which they adopt, acquire the interpretative framework of each social reality.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Δικαιώματα του παιδιού
Human rights
Roma
Κοινωνικός αποκλεισμός
Ρομά
Children's rights
Social exclusion
Δικαιώματα του ανθρώπου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-11T07:45:40Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)