Θερμοφωταύγεια του φυσικού φθορίτη (CaF2:N) επαγόμενη από υπεριώδη ακτινοβολία.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Θερμοφωταύγεια του φυσικού φθορίτη (CaF2:N) επαγόμενη από υπεριώδη ακτινοβολία.

Κεσίδου, Παναγιώτα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του φυσικού φθοριούχου ασβεστίου ή αλλιώς φθορίτη (CaF2:N) και η μαθηματική ανάλυση των φωτοκαμπυλών του. Επίσης μελετήθηκε το φαινόμενο της οπτικής εκκένωσης με έκθεση του υλικού στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η μαθηματική ανάλυση των φωτοκαμπυλών(CCD) μέσω χρήσης Η/Υ, στις επιμέρους καμπύλες από τις οποίες αποτελούνται έχει αναγνωριστεί τα τελευταία περίπου 35 χρόνια ως μέθοδος υψίστης σημασίας. Οι πληροφορίες που παίρνουμε από την ανάλυση(CCD) αφορούν :την ενέργεια των παγίδων συγκεκριμένου βάθους(E), τον παράγοντα συχνότητας, την τάξη κινητικής(b) κλπ και είναι πολύ χρήσιμες για την κατανόηση του μηχανισμού θερμοφωταύγειας των υλικών. Για την μαθηματική ανάλυση των φωτοκαμπυλών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό (software) Microsoft excel με την προσθήκη solver. Το φυσικό φθοριούχο ασβέστιο (CaF2:N) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο δοσιμετρικό υλικό εξαιτίας της υψηλής του ευαισθησίας και του χαμηλού του κόστους. Ο λόγος που επιλέχθηκε στην παρούσα εργασία είναι το ισχυρό σήμα και η μεγάλη του ευαισθησία μετά από ακτινοβόληση β.
The aim of this study is the investigation of natural calcium fluoride (CaF2:N) and the computerized curve deconvolution of its glow curves. Moreover the effect of bleaching was studied by exposing the material under ultraviolet (uv) light. The computerized curve deconvolution(CCD) analysis of thermoluminescence(TL) glow curves into their individual glow peaks and components respectively have been recognized over the last 35 years to be of major importance. The information by the CCD concerning the trap energy depth(E),frequency factor(s),kinetic order(b), etc, is very useful in order to understand the luminescence mechanism of materials. The software package Microsoft Excel, with solver utility has been used to perform deconvolution analysis to glow curves. Natural fluorite (CaF2:N) is widely used as dosimetric TL material mainly due to their high sensitivity. In particular, the use of natural fluorite has extended to many places because of its abundance and low cost. The reason it has been chosen in this study is its high signal and sensitivity after b-irradiation.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-11T08:04:27Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.