Προσομοίωση Επαγόμενου Ηλεκτρικού Παλμού στον Σφαιρικό Αναλογικό Απαριθμητή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Προσομοίωση Επαγόμενου Ηλεκτρικού Παλμού στον Σφαιρικό Αναλογικό Απαριθμητή

Παράσχου, Κωνσταντίνος

This thesis presents the simulation process of an induced electrical pulse in the spherical proportional counter. Garfield++ is a computational package with which the development of an electrical pulse is simulated in a gas filled detector. Because of the geometry of the spherical proportional counter, the formation of the field makes the simulation with the use of Garfield++ too slow to be of use. For this reason, an algorithm is developed, in the context of Garfield++, fast enough to be practically useful. Through the analysis of the simulated pulse, a method to reject a large number of events of muonic background is proposed. Finally, an effort for the mathematical description of the pulse is made, by fitting empirical functions.
Αυτή η εργασία παρουσιάζει τη διαδικασία προσομοίωσης ενός επαγόμενου ηλεκτρικού παλμού στον σφαιρικό αναλογικό απαριθμητή. Το Garfield++ είναι ένα υπολογιστικό πακέτο με το οποίο προσομοιώνεται η ανάπτυξη ενός ηλεκτρικού παλμού σε έναν ανιχνευτή με αέριο γέμισμα. Λόγω της γεωμετρίας του σφαιρικού αναλογικού απαριθμητή, η διαμόρφωση του πεδίου κάνει την προσομοίωση με τη χρήση του Garfield++ πολύ αργή για να είναι χρήσιμη. Για αυτό το λόγο, μελετάται κατ' αρχήν αυτή η αργή προσομοίωση και με χρήση της στατιστικής, αναπτύσσεται ένας αλγόριθμος, μέσα στα πλαίσια του Garfield++, αρκετά γρήγορος ώστε να είναι πρακτικά χρησιμοποιήσιμος. Μέσω της ανάλυσης των προσομοιωμένων παλμών, προτείνεται ένας τρόπος για την απόρριψη ενός μεγάλου αριθμού γεγονότων μιονικού υποβάθρου. Τέλος, γίνεται προσπάθεια μαθηματικής περιγραφής του παλμού, κάνοντας fit με εμπειρικές συναρτήσεις.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-11T08:19:21Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.