Ίων και Πολιτεία: Οι θέσεις του Πλάτωνα για την ποίηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ίων και Πολιτεία: Οι θέσεις του Πλάτωνα για την ποίηση

Τζιφοπούλου, Ουρανία Χαρισίου

The aim of the present dissertation was to identify, quote and comment Plato’s views on poetry, especially in “Ion” and “Republic”. Firstly, was presented a brief history about poetry and clarified some certain notions. From early antiquity, we passed in classical antiquity and Plato. After that, outlined the meaning and framework of “Ion” (or “About the Iliad”), Plato’s opinions about poetry, as listed in this book and a summary of the Plato’s work with some main points. In “Republic”, was implemented the same method of analysis, with particular emphasis on the 2nd, 3rd and 10th book. At the end, as a conclusion, was presented an evaluation of Plato's views about poetry, sometimes, justifying him or criticizing him, but always leaning on the positive valuation of these views.
Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας ήταν ο εντοπισμός, η παράθεση και ο σχολιασμός των θέσεων του Πλάτωνα για την ποίηση σε δύο έργα του, τον “Ίωνα” και την “Πολιτεία”. Ξεκινώντας από μία περιληπτική ιστορική αναδρομή στην ποίηση και την αποσαφήνιση κάποιων σχετικών με αυτήν όρων, που ίσχυαν εκείνη την εποχή· την πρώιμη αρχαιότητα, περάσαμε στη κλασική αρχαιότητα και τον Πλάτωνα. Εν συνεχεία, σκιαγραφήθηκε το γενικό νόημα και πλαίσιο του έργου του “Ίων” (ή “Περί Ιλιάδος”), οι θέσεις του Πλάτωνα για την ποίηση, όπως αυτές εκτίθενται στο συγκεκριμένο έργο και μία σύνοψη του εν λόγω έργου με τα κυριότερα σημεία του. Περνώντας στην Πολιτεία, εφαρμόστηκε η ίδια μέθοδος ανάλυσης της, προσδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στο 2ο, 3ο και 10ο βιβλίο της. Στο τέλος, ως συμπέρασμα των όσων σχολιάστηκαν, επιχειρήθηκε η εκτίμηση των απόψεων του Πλάτωνα για την ποίηση, άλλοτε δικαιολογώντας τον ή και κατακρίνοντάς τον, κλίνοντας πάντα προς τη θετική αποτίμηση των απόψεων αυτών.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ίων
Plato
Ion
ποίηση
Πλάτων
poetry

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-11T08:29:03Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.