Μελέτη και οπτικός χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων γραφενίου για εφαρμογές σε οργανικές ηλεκτρονικές διατάξεις

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μελέτη και οπτικός χαρακτηρισμός λεπτών υμενίων γραφενίου για εφαρμογές σε οργανικές ηλεκτρονικές διατάξεις

Χριστοδουλής, Παναγιώτης

Το γραφένιο είναι ένα υλικό το οποίο έχει προσελκύσει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων που παρουσιάζει που το καθιστούν εξαιρετικό υποψήφιο υλικό για διάφορες εφαρμογές όπως στις οργανικές διόδους εκπομπής φωτός (OLEDs). Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι η μελέτη και ο οπτικός χαρακτηρισμός δειγμάτων γραφενίου το οποίο πρόκειται να εφαρμοστούν ως υλικό ανόδου σε οργανικές διατάξεις OLED. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της Φασματοσκοπικής Ελλειψομετρίας, η οποία είναι μια καλά καθιερωμένη μέθοδος για το χαρακτηρισμό και τη μετρολογία των οπτικών ιδιοτήτων υλικών και λεπτών υμενίων. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει μία εισαγωγή στο γραφένιο, στη δομή του, και στην οπτική του συμπεριφορά και ιδιότητες. Στη συνέχεια περιγράφονται οι εφαρμογές του με έμφαση στα OLEDs, οι τρόποι ανάπτυξης του με έμφαση στη CVDκαι οι μεθόδους μεταφοράς του. Τέλος, γίνεται περιγραφή των τεχνικών χαρακτηρισμού με τις οποίες μελετήθηκαν τα δείγματα. Στο πειραματικό μέρος παρουσιάζονται τα δεδομένα που προκύπτουν από τις πειραματικές μετρήσεις, καθώς και οι διαδικασίες ελαχιστοποίησης (fitting)με χρήση των μοντέλων Drudeκαι Lorentz. Στη συνέχεια σχολιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τα αποτελέσματα αυτά και γίνεται μια σύγκριση με αντίστοιχες εργασίες από τη βιβλιογραφία. Τέλος, γίνεται σύγκριση των δειγμάτων γραφενίου με υλικά που χρησιμοποιούνταισήμερα ως υλικά ανόδου σε οργανικές διατάξεις.
Graphene is a material that has attracted intense research interest in recent years due to its excellent properties showing that make excellent candidate material for various applications such as in the organic light emitting diodes (OLEDs). The aim of this work is the study and optical characterization of graphene samples which are to be applied as anode material in organic OLEDs devices.To achieve this, we used the technique of Spectroscopic Ellipsometry, which is a well-established method for characterization and metrology of optical properties of materials and thin films. The theoretical part consists of an introduction about graphene, its structure, and its optical behavior and properties. The applications of graphene are being described giving emphasis in OLEDs, its growing methods giving emphasis to CVD and its transfer methods. Finally, there is a description of characterization techniques by which the samples studied. In the experimental part are presented the data resulting from experimental measurements and the minimization procedures (fitting) using the Drude and Lorentz oscillator models. The conclusions drawn from these results are discussed together with a comparison with the corresponding work from the literature. Finally, an evaluation of graphene is performed comparatively with materials currently used as anode materials in organic devices.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-11T08:43:55Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)