Τεχνολογίες μη γραμμικής οπτικοακουστικής αφήγησης στον τομέα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Τεχνολογίες μη γραμμικής οπτικοακουστικής αφήγησης στον τομέα της περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Παπαδράγκα, Ευαγγελία Δημητρίου

Η παρούσα διπλωματική διατριβή έχει διττό σκοπό: αφενός να ερευνήσει το διαδραστικό ντοκιμαντέρ ως ένα ταχέως εξελισσόμενο είδος ψηφιακής μη μυθιστορηματικής αφήγησης και, αφετέρου, σε πρακτικό επίπεδο, να καταλήξει στη δημιουργία ενός διαδικτυακού διαδραστικού ντοκιμαντέρ σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού. Στο πλαίσιο αυτό, στο γραπτό μέρος της εργασίας, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την έννοια του διαδραστικού ντοκιμαντέρ και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. Επίσης, αναλύονται εγχειρήματα μη γραμμικής οπτικοακουστικής αφήγησης με θέμα το περιβάλλον και διερευνώνται οι δυνατότητες προώθησης της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα, αξιοποιώντας ευέλικτες και φιλικές προς το χρήστη τεχνολογίες πολυμεσικής προβολής και διάδρασης. Τέλος, καταγράφονται τα πιο πρόσφατα εργαλεία παραγωγής ενός διαδικτυακού ντοκιμαντέρ, τα οποία ανανεώνονται με ταχείς ρυθμούς στην ψηφιακή εποχή. Στη συνέχεια περιγράφεται η διαδικασία της δημιουργίας του διαδικτυακού διαδραστικού ντοκιμαντέρ «Ταξίδι στον Αξιό», όπως εξελίσσεται στα στάδια της Ανάλυσης, του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης, ενώ ακολουθεί η Αξιολόγηση του έργου με βάση τη διενέργεια έρευνας μεταξύ των χρηστών με τη χρήση ερωτηματολογίου και παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας.
The aim of the present thesis is twofold. On the one hand the aim is to examine the interactive documentary as a rapidly evolving genre of digital non fiction storytelling. On the other hand, and on a practical level, the aim is to result to the production of an interactive web documentary concerning the protected area of the Axios Delta National Park. In this framework, the written part of this thesis researches the theoretical background concerning the concept of the interactive documentary and its particular characteristics. Also, it presents projects of non linear audiovisual storytelling dealing with environmental issues and researches possibilities to inform and environmentally sensitize the public using multimedia and interactive technologies. The thesis also presents the most recent tools available online used for the production of an interactive documentary. At the second part of the thesis, is being described the procedure of the creation of the interactive web documentary “Trip to Axios”, following the phases of Analysis, Planning, Development and Evaluation. Finally, at the last chapter are being presented the results and the most important conclusions of the research.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νέα Μέσα
Διαδραστικό ντοκιμαντέρ
Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση
New Media
Interactive documentary
Environmental sensitization

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-11T11:40:01Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)