Ελαττωματικές αποφάσεις γενικής συνέλευσης Α.Ε. και συνέλευσης εταίρων Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ελαττωματικές αποφάσεις γενικής συνέλευσης Α.Ε. και συνέλευσης εταίρων Ε.Π.Ε.,Ι.Κ.Ε

Δημαρχοπούλου, Σοφία Ηλία

Σκοπός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη των ελαττωματικών αποφάσεων των συνελεύσεων των τριών κεφαλαιουχικών εταιριών που υπάρχουν στο ελληνικό εμπορικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, ασχοληθήκαμε με τις ελαττωματικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης της ανώνυμης εταιρίας και της συνέλευσης των εταίρων της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας. Εξετάσαμε και εκθέσαμε λεπτομερειακά αρχικά τα τρία είδη ελαττωματικών αποφάσεων της γενικής συνέλευσης της ανώνυμης εταιρίας, όπως σχετικά πρόσφατα αναμορφώθηκαν με τον ν. 3604/2007 και αυτές είναι οι ανυπόστατες , οι άκυρες και οι ακυρώσιμες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε τη συνέλευση των εταίρων της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και αναπτύξαμε αντίστοιχα τις ελαττωματικές αποφάσεις της συνέλευσης των εταίρων της συνέλευσης αυτής, δηλαδή , τις ακυρώσιμες και τις άκυρες αποφάσεις. Επιπροσθέτως , αναφερθήκαμε αναλυτικά στη συνέλευση των εταίρων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας και ειδικά στην ελαττωματικότητα των αποφάσεών της συνέλευσης αυτής, ακυρώσιμων και άκυρων , καθώς και στις αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση .
The aim of the present thesis was the study of the faulty decisions of the three companies liable by capital that exist in the Greek commercial law. Specifically, we dealt with the faulty decisions of the general meeting of shareholders of the limited company (SA company) and the meeting of partners of the company with limited liability and of the private company liable by capital. We examined and reported with details the three kinds of faulty decisions that may arise in a shareholders’ meeting of the limited company as it has been recently restated by the law 3604/2007 and these are the nonexistent decisions, the void decisions and the voidable decisions. Then we presented the meeting of the partners of the company with limited liability and we examined the faulty decisions of this meeting that may be identified as voidable or void ones. Additionally, we examined in detail the meeting of partners of the private company liable capital and the faulty decisions of this meeting which could referred as either voidable and void, as well as we examined the partners’ decisions taken without meeting.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Private company liable by capital
Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης
Limited Company
Company with limited liability
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
Ανώνυμη εταιρία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-11T11:47:38Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.