Παρακολούθηση παραμέτρων οικολογικής ποιότητας της Λίμνης Κορώνειας μέσω εκτεταμένης χρονοσειράς πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων και ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Παρακολούθηση παραμέτρων οικολογικής ποιότητας της Λίμνης Κορώνειας μέσω εκτεταμένης χρονοσειράς πολυφασματικών δορυφορικών εικόνων και ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού

Περιβολιώτη, Τριανταφυλλιά-Μαρία Γεωργίου

Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η δημιουργία ενός πυκνού ιστορικού προφίλ της ποιότητας των υδάτων της λίμνης Κορώνειας ακολουθώντας μία προσέγγιση από την οπτική γωνία της Τηλεπισκόπησης. Για τον σκοπό αυτόν πραγματοποιήθηκε μία προσπάθεια παρακολούθησης των Ποιοτικών Στοιχείων χρησιμοποιώντας αλγόριθμους, οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί σε προηγούμενες μελέτες Συγκεκριμένα αφορούσαν τον προσδιορισμό της Θερμοκρασίας, του pH, της Διαφάνειας/του Βάθους Δίσκου Secchi (SDD), της Χλωροφύλλης α και της Αγωγιμότητας, με βάση πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες από μία περίοδο 33 ετών, από το 1984 έως το 2016. Επιπλέον χαρτογραφήθηκε το Βάθος, καθώς και η κάλυψη της λίμνης από επιπλέουσα βλάστηση (Μακρόφυτα) και ανθίσεις Κυανοβακτηρίων. Τα δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, ήταν δορυφορικές εικόνες από τις δορυφορικές αποστολές Landsat-5/TM, Landsat-7/ETM+, Landsat-8/OLI και Landsat-8/TIRS. Εκτός από τη χαρτογράφηση της χρονικής και χωρικής εξέλιξης των παραμέτρων της ποιότητας των υδάτων της λίμνης Κορώνειας για τις περασμένες 3 δεκαετίες, τα αποτελέσματα αναμένεται να συμβάλουν και: (α) στον καθορισμό βέλτιστων διαδικασιών επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων για την εκτίμηση Ποιοτικών Στοιχείων και διαδικασιών εξωτερικής βαθμονόμησης με βάση πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες και in situ μετρήσεις, (β) στην αξιολόγηση της συσχέτισης μεταξύ Ποιοτικών Στοιχείων και φασματικών ζωνών των αποστολών Landsat, (γ) την ανάπτυξη διαδικασιών, οι οποίες θα συνδέσουν τα παρελθόντα δορυφορικά δεδομένα με πληροφορία σχετικά με την ποιότητα υδάτων από μελλοντικά δεδομένα της δορυφορικής αποστολής Sentinel-2, (δ) την ανάπτυξη εξειδικευμένου λογισμικού, το οποίο θα επιτρέπει την εξαγωγή τιμών Ποιοτικών Στοιχείων χρησιμοποιώντας δεδομένα των αποστολών Landsat και (ε) στην παρακολούθηση της εξέλιξης του συστήματος της λίμνης Κορώνειας.
The purpose of this study was to create a dense historical water quality profile of Lake Koronia, one of the most important Ramsar wetlands of Greece, following a remote sensing approach. In an effort of monitoring the QE, Water quality algorithms developed from previous studies were used. Namely, the determination of Water Temperature, pH, Transparency/Secchi Disk Depth (SDD), Chlorophyll a and Conductivity was carried out by using multispectral satellite images of a time period of 33 years, from 1984 to 2016. In addition, Water Depth, as well as the distribution of floating vegetation and cyanobacterial blooms were mapped. In addition, Water Depth, as well as the distribution of the floating vegetation (Macrophytes) and the cyanobacterial blooms was mapped. The data were images of Landsat-5/ΤΜ, Landsat-7/ETM+, Landsat-8/OLI and Landsat-8/TIRS. Apart from mapping the temporal and spatial water quality variability of lake Koronia for the past three decades, the results are expected to contribute to: (a) the definition of optimal image processing routines for QE estimation and external calibration procedures based on multispectral satellite images and in situ measurements, (b) the assessment of the correlation between QE and Landsat bands, (c) the establishment of procedures that shall allow the compatibility of past satellite information with water quality information derived from future Sentinel-2 data, (d) the development of special software that will allow the extraction of QE values using Landsat data and (e) the monitoring of the development of Lake Koronia.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Lake Koronia
Δορυφορικές εικόνες
Χρονοσειρά παραμέτρων ποιότητας
Λίμνη Κορώνεια
Satellite images
Time-series of quality elements

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-12T06:10:46Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων σε Επίπεδο Λεκάνης Απορροής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.