Προσομοίωση και Αντιστροφή Γεωφυσικών Δεδομένων από τον Αρχαιολογικό Χώρο της Πιστύρου (Ν.Δ. Καβάλας)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Προσομοίωση και Αντιστροφή Γεωφυσικών Δεδομένων από τον Αρχαιολογικό Χώρο της Πιστύρου (Ν.Δ. Καβάλας)

Στυλιανού, Θρασύβουλος Γεωργίου

This thesis describes the geophysical surveys that took place at Pistiros arcaelogical site, prefecture of Kavala in March 2015. The aim of the geophysical survey is the detection and mapping of buried antiquities. Also were constructed resistivity distribution models in order to study their response. The methods used for conducting the research were geoelectrical mapping and Electrical Resistivity Tomography (ERT) method.First chapter provides some general information of the area, such as its geology and archaeological value. Second chapter describes the electrical method and data collection methods. Third chapter describes the methods used in the interpretation of the ERT data.Fourth chapter refers to the processing of the geoelectrical mapping data and their interpretation. Fifth chapter presents the interpretation of ERT data. In the sixth chapter we studied the response of some simulators. Finally, the seventh chapter refers to the overall conclusions of models response study
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία περιγράφονται οι γεωφυσικές έρευνες που έλαβαν χώρα πλησίον των αρχαιολογικών δόμων οι οποίες εντοπίστηκαν στoν αρχαιολογικό χώρο της Πιστύρου του Νομού Καβάλας το Μάρτιο του 2015. Στόχος της γεωφυσικής έρευνας είναι η ανίχνευση των θαμμένων αρχαιοτήτων και η κατά δυνατόν χαρτογράφηση τους. Επίσης κατασκευάστηκαν μοντέλα κατανομής ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης (Ε.Η.Α) με σκόπο τη μελέτη της απόκρισής τους. Για την διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ηλεκτρικής χαρτογράφησης και η μέθοδος της ηλεκτρικής τομογραφίας.Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται κάποιες γενικές πληροφορίες της περιοχής, όπως η γεωλογία και η αρχαιολογική της αξία. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η ηλεκτρική μέθοδος που εφαρμόστηκε και οι τρόποι λήψης μετρήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται οι μέθοδοι ερμηνείας των δεδομένων που λήφθηκαν με την μέθοδο της Ηλεκτρικής Τομογραφίας.Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται η επεξεργασία που έγινε στα δεδομένα της γεωηλεκτρικής χαρτογράφησης και η ερμηνεία της. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η ερμηνεία των δεδομένων που λήφθησαν με την μέθοδο της Ηλεκτρικής Τομογραφίας.Στο έκτο κεφάλαιο μελετήσαμε την απόκριση που παρουσιάζουν ορισμένα προσομοιώματα. Τέλος στο έβδομο κεφάλαίο αναφέρονται τα συμπεράσματα από την απόκριση των προσομοιωμάτων

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Πίστυρος (Καβάλα)
Γεωφυσική
Αρχαιολογικός Χώρος
Geophysics
Pistyros (Kavala)
Archaeological Site

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-12T06:15:40Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.