Οι απόψεις γονέων παιδιών και εφήβων με νοητική ανεπάρκεια για τις δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης των παιδιών τους.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Οι απόψεις γονέων παιδιών και εφήβων με νοητική ανεπάρκεια για τις δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης των παιδιών τους.

Τσίπη, Ευδοξία Γεωργίου

The disabled person is often treated as an impeding factor, as well as a non- contributing team member, thus becoming, directly or indirectly, socially marginalized. This leads to the person’s disorganization, to the development of low self-esteem and self-image, as well as to the development of a disturbed psychism, which further limits the potential of escaping the situation, which occurs not because of the very existence of the disability but mostly due to the way it is perceived by the person’s broader social environment. The acceptance of the individual, however, begins in the family, which is one of the main factors affecting the development of the individual. As it constitutes a miniature of the broader society, family is considered the first and most important socialization-promoting institution, within which the individual develops their skills, shapes their personality and themselves in general, learns respect and compliance to rules • skills required for their integration in the society. Therefore, the family’s significance in the quality of their life and in ensuring their autonomy, is evident. Individuals with mental retardation are perceived by the broader society to be unable to be in control of their actions, to make choices or decisions about their lives, as would any other person, in matters regarding studies, work, house, mate selection, etc. Mainly, the way they lead their life depends on their parents’ sensitivity, personality and general attitude. Unfortunately, according to the current literature, this attitude results in the children with intellectual disabilities depending fully on their parents and having no substantial right to self-fulfillment and self-management. The aim of this research is to investigate the parents' views on the independent-living skills their children have developed the present time period and also their estimates regarding their children’s future ability to lead an independent and autonomous life. The present study is comprised of two parts: the theoretical and the research part. The theoretical part consists of two chapters. Specifically, in the first chapter there is a reference to the concept of mental retardation as well as to the way the family deals with this disability. In the second chapter there is an analysis of the social characteristics of people with mental retardation, the concept of self-determination and the quality of their life. The research part consists of three chapters. The third chapter includes the purpose of the research, the case, the research tool used and the sample of the research. In Chapter 4 the results of the data collected are presented. Finally, the fifth chapter deals with the discussion of the results in relation to the current literature, the contribution of this research, the methodological limitations and the suggestions for future research.
Το άτομο με ειδικές ανάγκες αντιμετωπίζεται συχνά ως επιβαρυντικός παράγοντας, καθώς, και ως μη αποδοτικό μέλος της ομάδας, με αποτέλεσμα να τίθεται έμμεσα ή άμεσα στο κοινωνικό περιθώριο. Αυτό οδηγεί το άτομο σε αποδιοργάνωση, στην ανάπτυξη χαμηλής αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας, καθώς και στη ανάπτυξη ενός ιδιόμορφου ψυχισμού που περιορίζει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες διεξόδου του από την κατάσταση, η οποία διαμορφώνεται όχι τόσο από την ίδια την ύπαρξη της αναπηρίας αλλά από την αντιμετώπιση της από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η αποδοχή του ατόμου, όμως, ξεκινάει από την οικογένεια, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη του. Καθώς αποτελεί μικρογραφία της ευρύτερης κοινωνίας, η οικογένεια θεωρείται ο πρώτος και σημαντικότερος φορέας κοινωνικοποίησης μέσα στην οποία το άτομο αναπτύσσει τις ικανότητές του, διαμορφώνει την προσωπικότητά του και γενικότερα τον εαυτό του, μαθαίνει σεβασμό αλλά και τήρηση κανόνων • ικανότητες απαραίτητες για την ένταξη του στην κοινωνία. Είναι κατανοητή, λοιπόν, η σημαντικότητα του ρόλου που διαδραματίζει τόσο στην ποιότητα της ζωής του ατόμου όσο και στην εξασφάλιση της αυτονομίας του. Τα άτομα με νοητική ανεπάρκεια στην αντίληψη της ευρύτερης κοινωνίας θεωρούνται ως άτομα ανίκανα να αναλάβουν τον έλεγχο των πράξεων τους, να κάνουν τις επιλογές τους ή να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους, όπως θα έκανε οποιοδήποτε άλλο άτομο σε θέματα που αφορούν σπουδές, εργασία, κατοικία, επιλογή συντρόφου, κλπ. Κατά κύριο λόγο, το είδος της ζωής τους εξαρτάται από την ευαισθησία, την προσωπικότητα και τη γενικότερη στάση των γονέων. Δυστυχώς, όπως προκύπτει από την τρέχουσα βιβλιογραφία, η στάση των γονέων οδηγεί το παιδί με νοητική ανεπάρκεια σε πλήρη εξάρτηση από αυτούς και του αφαιρεί το δικαίωμα στην αυτοπραγμάτωση και την αυτοδιαχείριση. Σκοπός της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των απόψεων των γονέων σχετικά με τις δεξιότητες αυτόνομης διαβίωσης που έχουν αναπτύξει τα παιδιά τους την παρούσα χρονική περίοδο, αλλά και των εκτιμήσεων τους σχετικά με τη μελλοντική ικανότητα των παιδιών τους να ζουν μία ανεξάρτητη και αυτόνομη ζωή. Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το ερευνητικό μέρος. Το θεωρητικό μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαια. Συγκεκριμένα, στο 1ο κεφάλαιο πραγματοποιείται αναφορά στην έννοια της νοητικής ανεπάρκεια και στον τρόπο που η οικογένεια αντιμετωπίζει την αναπηρία. Στο 2ο κεφάλαιο αναλύονται τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ατόμων με νοητική ανεπάρκεια, η έννοια του αυτοπροσδιορισμού και της ποιότητας ζωής τους. Το ερευνητικό μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο 3ο κεφάλαιο αναφέρονται ο σκοπός της έρευνας, η υπόθεση, το ερευνητικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε και το δείγμα της έρευνας. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δεδομένων που συνελέγησαν. Τέλος, το 5ο κεφάλαιο πραγματεύεται τη συζήτηση των αποτελεσμάτων σε σχέση με την τρέχουσα βιβλιογραφία, τη συμβολή της παρούσας έρευνας και τους μεθοδολογικούς περιορισμούς, καθώς επίσης, διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Ποιότητα ζωής
Αυτοπροσδιορισμός
Parental involvement
Νοητική Ανεπάρκεια
Mental retardation
Independent living
Self-determination
Γονική εμπλοκή
Αυτόνομη διαβίωση
Quality of life

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-12T06:24:33Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: ένα σχολείο για όλους. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.