Η εξέλιξη του οικονομικού δικτύου των γενικών δεικτών των Χρηματιστηρίων Αξιών για επιλεγμένες χώρες απο την Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και την Ωκεανία, απο το 2005 έως το 2015

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η εξέλιξη του οικονομικού δικτύου των γενικών δεικτών των Χρηματιστηρίων Αξιών για επιλεγμένες χώρες απο την Αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και την Ωκεανία, απο το 2005 έως το 2015

Μανώλα, Γεωργία Παρασκευά

This thesis studied the evolution of the financial network of the general indices of stock exchanges for eighteen European countries (with Greece included), eleven in Asia, seven in American continent, two in Oceania, one in Africa, and finally Russia (Eurasia). The time series, which were used, were divided into time windows with width of six months without overlapping. In each window, each index was a vertex and each edge connecting two vertices was marked by the value of the Pearson's correlation coefficient, calculated between the time series of the logarithmic returns as a measure of similarity. Transforming this similarity measure into a distance function created a series of Complete Weighted Networks. The techniques used to analyze these networks were based on the creation and development of Minimum Spanning Tree (MST), Planar Maximally Filtered Graph (PMFG), the calculation of centrality measures, global indices, intraclass correlation coefficient (consistency), finding the community structure, identifying cliques and comparing the correlation matrices corresponding to the networks which were studied. The results were interpreted based on specific economic events and relations between countries (geographical region, economic / monetary union-cooperation, developed and developing countries) that took place during this period.
Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η εξέλιξη του οικονομικού δικτύου των γενικών δεικτών των χρηματιστηρίων αξιών για δεκαοκτώ χώρες της Ευρώπης (με την Ελλάδα), έντεκα της Ασίας, επτά χώρες της Αμερικανικής ηπείρου, δυο της Ωκεανίας, μιας της Αφρικής, και τέλος της Ρωσίας (Ευρασία). Οι παρατηρήσεις χωρίστηκαν σε χρονικά παράθυρα διάρκειας 6 μηνών χωρίς επικάλυψη. Σε κάθε παράθυρο, κάθε γενικός δείκτης αποτέλεσε μια κορυφή και κάθε ακμή που συνδέει δυο κορυφές χαρακτηρίστηκε από την τιμή του συντελεστή συσχέτισης του Pearson, που υπολογίστηκε μεταξύ των χρονοσειρών των λογαριθμημένων αποδόσεων (logarithmic returns) ως ένα μέτρο ομοιότητας (similarity measure). Μετασχηματίζοντας το συγκεκριμένο μέτρο ομοιότητας σε συνάρτηση απόστασης δημιουργήθηκε μια σειρά από Πλήρη Σταθμισμένα Δίκτυα. Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάλυση αυτών των δικτύων στηρίχθηκαν στη δημιουργία και εξέλιξη του Ελαχίστου Δένδρου Ζεύξης (MST), του Επίπεδου Μέγιστα Φιλτραρισμένου Γραφήματος (PMFG), τον υπολογισμό των μέτρων κεντρικότητας (centrality measures), των καθολικών μέτρων (global indices), του συντελεστή ενδοκατηγορικής συσχέτισης (ICC), την εύρεση των κοινοτήτων (community structure), τον εντοπισμό των κλικών (cliques) και τη σύγκριση των Πινάκων Συσχετίσεων που αντιστοιχούν στα δίκτυα που μελετήθηκαν ενώ τα αποτελέσματα ερμηνεύτηκαν με βάση συγκεκριμένα οικονομικά γεγονότα και σχέσεις μεταξύ των χωρών (γεωγραφική περιοχή, οικονομικές/νομισματικές ενώσεις-συνεργασίες, αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες) που έλαβαν μέρος κατά τη χρονική αυτή περίοδο.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Χρηματιστηριακοί δείκτες
Εξέλιξη οικονομικού δικτύου
Indices of the Stock Exchange
Complex Systems and Networks
Evolution of financial network
Πολύπλοκα Συστήματα και Δίκτυα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-12T08:22:02Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πολύπλοκα συστήματα και δίκτυα

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.