Σχεδίαση και Αξιολόγηση Απόδοσης Πρωτοκόλλου MAC με Έλεγχο Ισχύος σε Ασύρματα Ad-Hoc Δίκτυα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σχεδίαση και Αξιολόγηση Απόδοσης Πρωτοκόλλου MAC με Έλεγχο Ισχύος σε Ασύρματα Ad-Hoc Δίκτυα

Καπόνιας, Αλέξανδρος Χαραλάμπους

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στο πεδίο των ασυρμάτων ad-hoc δικτύων και έχει ως στόχο τη σύγκριση του πρωτοκόλλου MAC του προτύπου 802.11 με ένα πρωτόκολλο MAC, το οποίο βασίζεται στον έλεγχο ισχύος. Τα εκτεθειμένα τερματικά παίζουν καθοριστικό ρόλο στην απόδοση ενός ασυρμάτου ad hoc δικτύου. Το 802.11 MAC πρωτόκολλο δεν εισάγει μεθόδους για την μείωση του πλήθους των τερματικών που εκτίθενται στην μετάδοση των CTS μηνυμάτων από τον δέκτη. Στην παρούσα εργασία, το MAC πρωτόκολλο που μελετάμε, κάνει χρήση των μηχανισμών ελέγχου ισχύος, κι έτσι, μειώνεται η ποσότητα των εν λόγω τερματικών. Έτσι λοιπόν, αξιοποιείται καλύτερα το διαθέσιμο εύρος ζώνης, αυξάνοντας την πιθανότητα για παράλληλες μεταδόσεις, σε περιπτώσεις όπου το 802.11 MAC πρωτόκολλο επιτρέπει να γίνει μια μετάδοση τη φορά. Για τον σκοπό της σύγκρισης αυτών των δύο πρωτοκόλλων αναπτύχθηκαν προσομοιώσεις, στον προσομοιωτή δικτύων Network Simulator 2, σε διάφορες τοπολογίες δικτύων, ώστε να έχουμε μια συνολική εικόνα για τις σχέσεις Offered Load , Throughput και Total Delay, του κάθε πρωτοκόλλου.
This thesis refers to the field of wireless ad-hoc networks and aims to compare the MAC protocol of 802.11 standard with a MAC protocol which is based on the method of power capturing. Exposed terminals play a crucial role in the throughput of a wireless ad-hoc network. The 802.11 MAC protocol introduces no methods for decreasing the amount of the terminals exposed to the transmission of the CTS message by the receiver. In this thesis, the MAC protocol, using power capturing mechanisms, decreases the amount of such terminals. This allows for the better utilization of the available bandwidth via increasing the chances for parallel transmissions in situations where the MAC protocol of the 802.11 standard would allow for only one transmission to occur at a time. For the comparison of these two protocols developed simulations in Network Simulator 2, on different network topologies, to acquire a complete view of the relation between Offered Load, Throughput and Total Delay of each protocol.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Performance Evaluation of Protocol
Power Control
Αξιολόγηση Απόδοσης Πρωτοκόλλου
Wireless Networks
Έλεγχος Ισχύος
Ασύρματα Δίκτυα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-12T08:34:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.